อาจารย์ ดร.วีระนุช  อินทะกันฑ์
Dr. Weeranut  Intagun

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2556)
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2552)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประเทศไทย (พ.ศ. 2549) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
เทคโนโลยีท่อความร้อน (Heat Pipe Technology), เทคโนโลยีการแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Conversion Technologies), การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer), การจัดการพลังงาน (Energy Management)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1) Sakulchangsatjatai, P., Intagun, W., and Terdtoon, P. (2014), “Thermal Characteristics of a Flattened Sintered-Wick Heat Pipe”, Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 17, No. 1, pp. 39-44. 
2) Intagun, W., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, P. (2013), “Flattening effect on heat transfer characteristics of a sintered-wick heat pipe”, American Journal of Applied Sciences, 10 (7), pp. 760-766. 
3) Intagun, W., and Tharawadee, N. (2015), “The Effect of Particle Size on the Bulk Density and Durability of Pellets: Sugarcane Bagasse and Eucalyptus Bark”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015. 
4) Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2015), “The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.
5) Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2015), “The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.
6) Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., Panyoyai, N., Narkprasom, K., Intagun, W., “Mechanical properties and melting conditions of beeswax for comb foundation forming”, Agricultural Engineering International: CIGR Journal,Vol 18, No.3, 2016.
7) Intagun, W., and Tharawadee, N. (2016), “The Effect of Particle Size on the Bulk Density and Durability of Pellets: Bagasse and Eucalyptus Bark”, Journal of Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 74-79. DOI: 10.14456/randk.2016.
8) Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2016), “The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove”, Journal of Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 63-66. DOI: 10.14456/randk.2016.  

การประชุมวิชาการ
1) Intagun, W., Thuchayapong, N., and Tharawadee, N. (2014), “The Effect of Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475. 
2) Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W. (2014), “The Satisfaction of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1599-1605. 
3) Tharawadee, N., Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2014), “Factors Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon Pathom”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1606-1611. 
4) Intagun, W., and Soponpongpipat, N. (2014), “Cost Model of Subsidization of Gasifier Stove and Biomass Fuels for Community”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 
5) Promdan, S., Sakulchangsatjatai, P., Intagun, W., Kammuang-lue, N., and Terdtoon, P. (2013), “Effect of Working Fluid on Startup Condition of Closed Loop Oscillating Heat Pipe”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013....8) Intagun, W., and Soponpongpipat, N. (2014), “Cost Model of Subsidization of Gasifier Stove and Biomass Fuels for Community”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
6) Rattawan, K., Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “Natural Binder for Biomass Pellet from Underground Cassava Rhizome using Culture Technique”, The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIIII), 26-28 June, Kunming, China., Paper No. ENG-118., 2017. 

 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-

ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-

ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-

บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-

อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Staff

Dechaphan2

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 9 guests and no members online

promise