ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนุช  อินทะกันฑ์

Asst. Prof. Dr. Weeranut  Intagun

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2556)
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2552)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประเทศไทย (พ.ศ. 2549) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
เทคโนโลยีท่อความร้อน (Heat Pipe Technology), เทคโนโลยีการแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Conversion Technologies), การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer), การจัดการพลังงาน (Energy Management)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1)  Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “A Review: Biodegradation and Applications of Keratin Degrading Microorganisms and Keratinolytic Enzymes, Focusing on Thermophiles and Thermostable Serine Proteases”, American Journal of Applied Sciences, Volume 14, Issue 11, pp. 1016-1023, 2017. (Scopus). 

2)  Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2016), “The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove”, Journal of Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 63-66. DOI: 10.14456/randk.2016.

3)  Intagun, W., and Tharawadee, N. (2016), “The Effect of Particle Size on the Bulk Density and Durability of Pellets: Bagasse and Eucalyptus Bark”, Journal of Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 74-79. DOI: 10.14456/randk.2016.

4)  Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., Panyoyai, N., Narkprasom, K., Intagun, W., “Mechanical properties and melting conditions of beeswax for comb foundation forming”, Agricultural Engineering International: CIGR Journal,Vol 18, No.3, 2016.

5) Sakulchangsatjatai, P., Intagun, W., and Terdtoon, P. (2014), “Thermal Characteristics of a Flattened Sintered-Wick Heat Pipe”, Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 17, No. 1, pp. 39-44. 

6)  Intagun, W., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, P. (2013), “Flattening effect on heat transfer characteristics of a sintered-wick heat pipe”, American Journal of Applied Sciences, 10 (7), pp. 760-766.

การประชุมวิชาการ

1)  Rattawan, K.,  Intagun, W.,  and Kanoksilapatham, W. (2018),  “Effect of Coffee Grounds on Physical and Heating Value Properties of Sugarcane Bagasse Pellets”. The 20th International Conference on Biotechnology and Agricultural Engineering, 28-29 May 2018, Tokyo Japan, pp. 2942-2945.

2)  Intagun, W.,  Khamdaeng, T., Prom-ngarm, P., and Panyoyai, N. (2018), “Effect of Core Puncture Diameter on Bio-Char Kiln Efficiency”, The 20th International Conference on Biotechnology and Agricultural Engineering, 28-29 May 2018, Tokyo Japan, pp. 2946-2949.

3)  Rattawan, K., Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “Natural Binder for Biomass Pellet from Underground Cassava Rhizome using Culture Technique”, The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIIII), 26-28 June, Kunming, China., Paper No. ENG-118., 2017. 

4)  Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2016), “The Thermal Characteristic of Biomass Briquette Stove”, The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June 2016, Yangon, Myanmar., Paper No. MEE-104, pp. 498-502.

5)  Intagun, W. and Thuchayapong, N. (2016), “Energy Costs Analysis of Pellet Production from By-products of Sugar Cane and Paper Industries”, The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June 2016, Yangon, Myanmar., Paper No. MEE-105, pp. 503-509.

6)  Intagun, W., and Soponpongpipat, N. (2014), “Cost Model of Subsidization of Gasifier Stove and Biomass Fuels for Community”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 

7)  Tharawadee, N., Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2014), “Factors Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon Pathom”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1606-1611.

8)  Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W. (2014), “The Satisfaction of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1599-1605.

9)  Intagun, W., Thuchayapong, N., and Tharawadee, N. (2014), “The Effect of Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475.

10)  Promdan, S., Sakulchangsatjatai, P., Intagun, W., Kammuang-lue, N., and Terdtoon, P. (2013), “Effect of Working Fluid on Startup Condition of Closed Loop Oscillating Heat Pipe”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.

11)  Intagun, W., Kammuang-lue, N., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon. P., Effect of Pipe Flattening on Pressure and Temperature distribution in Vapor Core of Flattened Heat Pipe using Three-Dimensional Finite Element Model., The Third International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), 12-15 August, Vietnam, 2011.

12)  Intagun, W., Sakulchangsatjatai, P., Terdtoon. P., and Sangsirakoup, N., Heat Transfer Characteristics of Flattened Miniatures Heat Pipe with Sintered Wick, 6nd International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Paris, France, 2010.

13)  Intagun, W., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon. P., Effect of Flattening on Heat Transfer Characteristics of Heat Pipe with Sintered Porous Media, Commission on Higher Education Congress lII University Staff Development Consortium (CHEUSDC Congress IIl) September 9-11., Royal Cliff Beach Resort, Pattaya, Cholburi, Thailand, 2010.

14)  Intagun W., Sakulchangsatjatai P., and Terdtoon P., Effect of Working Fluids on Internal Flow Patterns of Closed – Loop Oscillating Heat Pipe at Maximum Heat Flux State, Proc. 9th International Heat Pipe Symposium Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008.

 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)

-

ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-

ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-

บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-

อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 87 guests and no members online

promise