อาจารย์วิชุดา  เมตตานันท 
Vichuda Mettanant

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, (พ.ศ.2547)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, (พ.ศ. 2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (พ.ศ. 2543) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
การใช้แสงธรรมชาติ และพลังงานในอาคาร (Daylighting and energy in buildings)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ

การประชุมวิชาการ
1) Mettanant, V. and Chaiwiwatworakul, P. (2015), “Heat transmission of double-pane windows with horizontal slats for Thailand”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015. 
2) Mettanant, V., and Boonthep, C., and Jaroenrat, V. (2015), “Life cycle cost and energy analysis of roof systems for single-family houses”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015. 
3) ธนิก แสนชมภู พรรษพล น่วมคุณสิน ดนัย ขวาธิจักร และ วิชุดา เมตตานันท (2558), “การศึกษาผลของการควบคุมม่านแนวตั้งเพื่อให้เกิดสภาวะความสบายเชิงความร้อนและสภาวะความสบายทางสายตาภายในอาคาร (The study of vertical blind controls for thermal and visual comforts in buildings)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, จังหวัดนครราชสีมา, 1-3 กรกฎาคม 2558. 
4) Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2014), “Optimum Thailand’s Green Building Label for an Office Building”, The International Conference on Utility Exhibition on: Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), Thailand, 19-21 March 2014. 
5) Mettanant, V., Choungchos, J., Numsoy, S., and Natichaowalit, A. (2014), “The Effects of Vertical Blind Controls on Daylighting and Visual Comfort”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 
6) วิชุดา เมตตานันท (2557), “มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Energy Conservation Measures in the Passenger Terminal Building at Chiang Mai International Airport)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557. 
7) Mettanant, v. (2013), “Upgrading of Mulberry Branches by Torrefaction”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 
8) วิชุดา เมตตานันท ธวัชชัย จันทร์ปาน และ ภูมิภัทร์ รัตนวัน (2556), “การปรับปรุงคุณสมบัติกิ่งยาสูบด้วยการทอร์รีแฟกชัน (Upgrading of Tobacco Branches by Torrefaction)”,การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, จังหวัดนครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556. 
9) Mettanant, V., Supaporngomon, T., and Thanachotchaiwat, N. (2012), “Daylight Performance of an Automated Vertical Blind System”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012
10) 
Vichuda Mettanant, Jattawat Sueapan, and Sattawat Phusuwan (2016), "Effect of blind properties on energy consumption in buildings", The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII) Yangon, Myanmar, Thailand 15–17 June 2016.
11) Vichuda Mettanant , Jireyu Jaogasigorn and Nattawut Thongkaw, "Optimum Window Design for Daylighting in Office Buildings", 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, Khunming, (China), June 2017.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-

ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-
บทความทางวิชาการ 
- Mettanant, V. and Chaiwiwatworakul, P. (2014), “Automated Vertical Blinds for Daylighting in Tropical Region”, Energy Procedia, Vol. 52, pp. 278-286.

อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

Staff

poramert61saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 22 guests and no members online

promise