ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์  แสงสว่าง
Asst. Prof. Dr. Thibordin  Sangsawang

ตารางสอนอาจารย์

 

Education 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, (พ.ศ. 2553)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, (พ.ศ. 2544)
- วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (พ.ศ. 2538) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
พลังงานทดแทน (Renewable Energy), เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine), การปรับอากาศ (Air Conditioning)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง ทศพล สุขจิตร์ และ ธีระชัย สุรโชติเวศย์ (2557), “การวิเคราะห์คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีศึกษาบ้านพักอาศัยขนาด 300 ตารางเมตร”, วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3, หน้า 579-588.
การประชุมวิชาการ

1. Thibordin Sangsawang, Prakasit Netprom and Thuwanan Bunto, Performances and Emissions of Fishery Diesel Engine Fueled by Used Cooking Oil Blend with Butanol and Diesel at Light Load Condition, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15 – 17 June 2016, Yangon, Myanmar.
2. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ชุติพงษ์ ประภาพัฒนานนท์, ธนภัทร ธนเดชโภคิน, พัฒนพงศ์ พรมใย และ ธานินทร์ แตงโสภา, การปรับปรุงระบบระบายอากาศของอาคารทรงไทย กรณีศึกษา: อุโบสถวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม ประเทศไทย, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15, อ.เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี, 30 – 31 มีนาคม 2559, หน้าที่ 230 – 235.
3. Thibordin Sangsawang, Chanjira Chimmanee and Trakarn Butsing, The Continous Process of Biodiesel Production with Watee Heater Assist, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July – 2 August 2015 Nakhon Pathom, Thailand.
4. ธิบดินทร์ แสงสว่าง กิตตินันท์ นนทะวัน ณัฐวุฒิ เป้าบ้านสวน พงศธรณ์ พินิจ ทัชพงษ์ บุตรโคตร และ พันทวี ขันทอง (2558), “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 173-176. 
5. ธิบดินทร์ แสงสว่าง ณัฐ วรรณโชค และ ภัทรพล มณีวรรณ (2558), “การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 177-182. 
6. ธิบดินทร์ แสงสว่าง กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล และ วิศรุต รำไพยกูล (2558), “การเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื้อเพลิงระหว่างดีเซล-กลีเซอรอลและน้ำมันดีเซล”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 183-186. 
7. ธิบดินทร์ แสงสว่าง พีระวัฒน์ เชษฐโชติรส และ วีระยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์ (2558), “การศึกษาสมรรถนะน้ำมันดีเซลผสมน้ำในเครื่องยนต์เรือประมง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 187-191. 
8. Sangsawang, T., Keadmanee, J., and Kraokrue, P. (2014), “Improvement of Air Ventilation in Underground Parking Area by Compuational Fluid Dynamics”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 
9. ธิบดินทร์ แสงสว่าง ประพันธ์ ศรีสุข และ สาธิต ลี้ปัญญาพร (2557), “การใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นตัวกลางในการใช้เอธานอลกับดีเซลในเครื่องยนต์เรือประมง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 13, จังหวัดจันทบุรี, 13 – 14 มีนาคม 2557, หน้า 191-196. 
10. ธิบดินทร์ แสงสว่าง เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล และ ณัฐพล ปิ่นแก้ว (2557), “การศึกษาการนำน้ำผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, จังหวัดจันทบุรี, 13-14 มีนาคม 2557, หน้า 197-202. 
11. Sangsawang, T. (2013), “Effect of Cooling Water Flow Rate on the Performances of Diesel Engine”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 
9. กิตติธัช ถนอมพงษ์ชาติ จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ และ ธิบดินทร์ แสงสว่าง (2556), “สมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดเชื้อเพลิงโดยอ้อมที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทนอลเป็นเชื้อเพลิง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 12, จังหวัดเชียงราย, 14-15 มีนาคม 2556, หน้า 270-274. 
10. Sangsawang, T., Wasananon, S., and Amornpattarakiat, A. (2012), “The Effect of Equivalent Ratio on the Performance and Emissions of Diesel Engine”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012. 
11. ธิบดินทร์ แสงสว่าง เอมินันท์ อมรภัทรเกียรติ (2555), “การวิเคราะห์เอกเซอร์จีของเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและไบโอดีเซลที่สภาวะการทำงานสูงสุด”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 11, จังหวัดจันทบุรี, 8-9 มีนาคม 2555, หน้า 31-36. 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ 
- ธิบดินทร์ แสงสว่าง (2554), เครื่องยนต์สันดาปภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-

อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 151 guests and no members online

promise