ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  หุดากร 
Asst. Prof. Dr. Teerasak  Hudakorn

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2552)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2544)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2541) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Engineering), เทคโนโลยีท่อความร้อน (Heat Pipe Technology), การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน (Energy Conservation and Management), พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1) Hudakorn, T. (2009), “A Study on Performance of a V-groove Flat Plate SolarCollectorfor a Solar Dryer”, The 23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Chiang Mai, Thailand, 4-7 November 2009. 
2) Hudakorn, T., Soponpongpipat, N., Kammuang-lue, N., Sangsawang, T., Dontuam, P., and Churak, C. (2009), “A Study on Effectiveness of Improvement in Science Basics of the First Year Students by Learning-teaching System Focused on Exercise-doing”, The 7th National Conference on Engineering Education, Rayong, Thailand, 14-16 May 2009, pp. 213-217. 
3) Hudakorn, T. (2010) “Performance of a Closed Loop Oscillating Heat Pipe Flat Plate Solar Collector for a Solar Dryer”, The 24th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Ubonratchathani, Thailand, 20-22 October 2010. 
4) Hudakornand T. and Katejanekarn, T. (2010), “Thermal Performance of a Square-Corrugated Air Collector with Attached Internal Fins for Drying Application”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010. 
5) Hudakorn, T. and Terdtoon, P. (2010) “Thermal Performance Investigation of a Closed-Loop Oscillating Heat Pipe Flat Plate solar Collector”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010. 
6) Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013), “Thermal Performance Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar Water Heater”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 
7) Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014), “Thermal performance investigation of a trapezoid corrugated solar collector with internal baffles”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
8) Sritrakul, N. and Hudakorn, T. (2016). “CFD Analysis of Thai-made Axial Flow Low-lift Pump.” The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering. Chiang Mai, Thailand, December 13-16, 2016.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
- ธีระศักดิ์ หุดากร. (2559) “โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ CO2 เป็นสารทำงาน” นครปฐม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.


ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
- ธีระศักดิ์ หุดากร (2553), กลศาสตร์วิศวกรรม 2 ภาคพลศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความทางวิชาการ
1) Katejanekarn, T. and Hudakorn, T. (2012), “An Intermittent Solar Absorption Cooling System Using a Parabolic Trough”, Journal of science and technology Mahasarakham University, Vol. 31, No. 5, pp. 496-502. 
2) Hudakorn, T. and Boonyaaroonnate, G. “Thermal Performance of Solar Water Heater Integrated Vacuum-tube Collector with Loop Thermosyphon”, Journal of science and technology Mahasarakham University, Vol. 32, No. 1. 
3) Hudakorn, T. and Katejanekarn, T. (2013) “Performance of a Square-Corrugated Air Collector with Attached Internal Fins Solar Drier for Red Chili Drying”, Journal of science and technology Mahasarakham University, Vol. 32, No. 5, pp. 592-597. 
4) Hudakorn, T., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, p. (2008) “Effect of Inclination Angle on Performance Limit of a Closed-End Oscillating Heat Pipe”, American Journal of Applied Sciences, pp. 174-180. 
5) Kammuang-lue, N., Hudakorn, T., and Terdtoon, P. (2010) “Establishment, Verification and Application of a Correlation to Predict the Maximum Heat Flux of a Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipe”, Energy Research Journal, Science Publications, Vol. 1, No. 2, pp. 96-103. 

อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

Staff

poramert61saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 43 guests and no members online

promise