อาจารย์ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์ 
Sivapong Phetsong

ตารางสอนอาจารย์ 

Education 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (พ.ศ. 2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (พ.ศ. 2541) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
ออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design), ไมโครคอลโทรลเลอร์ (Microcontroller), ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1. Junsatien, W., Soponpongpipat, N., Phetsong, S. (2013), “Torrefaction Reactors”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 84-91. 
2. Phetsong, S. and Thupna, S. (2013), “Development of Temperature Controlling System in drying chamber by mixing air inlet”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 101-105. 
การประชุมวิชาการ
1. Sivapong, P. and Pongsiri, J. (2011), “A case study of the boiler safety in Rayong province”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011. 
2. ศราวุธ กิจสำราญกุล ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ และ สาโรช พูลเทพ (2555), “การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 4, จังหวัดปทุมธานี, 10 เมษายน 2555, หน้า 109-114. 
3. Phetsong, S. and Srikitsuwan, S. (2013), “The concept of defining the trajectory of ROVs with image processing technique”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 
4. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สำหรับบันทึกการใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง” วลัยลักษณ์วิชาการทางการจัดการ ครั้งที่ 3, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557. 
5. Phetsong, S., Wijitjaruskul, S., and Seantawee, D. (2014), “Design and construction of milling machine controlled by a computer”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 
6. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ และ สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ (2557), “การวิเคราะห์รูปแบบของคลื่นเสียงใต้น้ำด้วยเทคนิคการทำ FFT ร่วมกับการประมวลผลแบบขนาน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557. 
7. Phetsong, S. (2015), “Design and development of a small 3D Scanner”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015. 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-
บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-
อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 193 guests and no members online

promise