ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ  จรุยนนท์ 
Asst. Prof. Pongsiri  Jaruyanon

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2536) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics (CFD)), เครื่องจักรกลของไหล(Fluid machinery), กังหันน้ำ (Hydro turbine), พลังงานทดแทน (Renewable energy)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
-
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-
บทความทางวิชาการ 
1. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Energy saving potential in fresh market of NakhonSawan province, Thailand”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No. MEE061, pp. 388-395. 
2. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, Special, Issue 1, pp. 15-24. 
3. ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สำหรับบันทึกการใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716. 
4. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), “Fishing energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, No. MME55, pp. 292-302.
อื่นๆ (ถ้ามี)
-
Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 17 guests and no members online

promise