อาจารย์นพพงศ์  ศรีตระกูล 
Noppong Sritrakul

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (พ.ศ. 2550)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ประเทศไทย (พ.ศ. 2541) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics(CFD)), เครื่องจักรกลของไหล (Fluid machinery), กังหันน้ำ (Hydro turbine), พลังงานทดแทน (Renewable energy)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1. Boonkumkrong, N., Sungkasem, J., and Srithakul, N. (2557), “Backstepping Boundary Control for Vibration Suppression of the Undamped Shear Beam with Sliding base”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557. 
2. Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014), “Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle Fuel Consumption”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014 
3. Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014), “Thermal Performance Investigation of a Trapezoid Corrugated Solar Collector with Internal Baffles”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 
4. Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013), "Thermal Performance Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar Water Heater", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 
5. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), "Fishing Energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 
6. Sae-Ueng, U., Sritrakul, N., and Soponpongpiapat, N. (2012), “Kinetics of Biomass Decomposition in Pyrolysis and Torification Process”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012. 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-
บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-
อื่นๆ (ถ้ามี)
- การบรรยาย 
1. วิทยากรบรรยายในหัวข้อกรณีศึกษาตัวอย่างการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" (นักวิจัยรุ่นอาวุโส) จัดโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 17.30 น. 

- ผู้อ่านบทความ
1. ผู้อ่านบทความ (Reviewer) ให้แก่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering วันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี
2. ผู้อ่านบทความ (Reviewer) ให้แก่การประชุมวิชาการระดับชาติ 
- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 15 ถึง 17 ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น 
- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 วันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี 

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 179 guests and 2 members online

promise