ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
Asst. Prof. Dr. Nitipong  Soponpongpipat

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2551)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2543)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2537) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel), ท่อความร้อนและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Pipe and Heat Exchanger)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์. (2559). เครื่องพิมพ์ภาพงานศิลปะ [เครื่องพิมพ์ภาพ]. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1)Soponpongpipat, N. and Kositchaimongkol, S. (2011), “Recycled High-Density Polyethylene and Rice Husk as a Wetted Pad in Evaporative Cooling System”, American Journal of Applied Sciences, 2011, 8 (2): 186-191, ISSN 1546-9239. Nanetoe, S. and Soponpongpipat, N. (2013), “Optimum Design and Cost Characteristic of Small Conveyor”, American Journal of Applied Sciences, 2013, 10 (1): 15-23, ISSN 1546-9239. 
2)Soponpongpipat, N. and Sae-Ueng, U. (2015), “The effect of biomass bulk arrangements on the decomposition pathways in the torrefaction process”, Renewable Energy, Vol. 81 (September 2015), pp. 679-684. 
3)Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U. (2015), “Higher heating value prediction of torrefaction char produced from non-woody biomass”, Frontiers in Energy, Vol. 9 (December 2015), Issue 4, pp. 461-471.
4)Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Comsawang, P. (2016), “Prediction model of higher heating value of torrefied biomass based on the kinetics of biomass decomposition”, Journal of the Energy Institute, In Press, Corrected Proof, Available online, Vol.89 (27 February 2016), No. 3: 425-435. 

การประชุมวิชาการ
1) Srirat, P., Nanetoe, S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Optimum Pipe Diameter and Water Flow Rate for Water Supply System Based on Economic-Engineering Method: Water Supplier Consideration”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 135-141. 
2) Chewchalengpoj, K., Kositchaimongkol, S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Quality Control of Production Process of Infusion and Extension Set”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 142-147. 
3) Pang-Ngam, M. and Soponpongpipat, N. (2011), “On the Optimum Pipe Diameter of Water Pumping System by Using Engineering Economic Approach in Case of Being the Installer for Consuming Water”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 148-154. 
4) Limpkajohndej, K., Nanetoe, S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Optimum Production Planning of Tailoring by Various Machines”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 155-159. 
5) Komklom, K., Nanetoe. S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Cost Analysis for Production Planning of Frozen Tilapia”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 160-166.
6) Thuchayapong, N. and Soponpongpipat, N. (2014). “Optimum Sizing of Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by Thermo-economics Analysis.” The 6th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI). Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
7) Tharawadee, N. and Soponpongpipat, N. (2014). “The Thermo-Economic Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room.” The 6th International Conference of Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI). Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
8) Noppon Ginarmai, Nitipong Soponpongpipat and Suwat Nanetoe, "Performance of Cylindrical Stove Using Compressed Sawdust and LPG as Co-combustion Fuels" The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, Khunming, (China), June 2017.
9) Sran Subsanthitikul, Nitipong Soponpongpipat and Sivapong Phetsong, "Thermal Characteristics of Small Scale Rotary Drum Torrefaction Reactor" The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, Khunming, (China), June 2017. 

 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-

ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
- นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตย์ศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, เทอร์โมฟลูอิดส์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-
อื่นๆ (ถ้ามี)
- แท่นพิมพ์ภาพงานศิลปะ, กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 198 guests and no members online

promise