อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 
Dr. Nattawut  Tharawadee

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2556)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2551)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), (การผลิต), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย (พ.ศ. 2549) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
ท่อความร้อน (heat pipe), พลังงานทดแทน (renewable energy), ชีวมวล (biomass)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1) Tharawadee, N., Terdtoon, P., and Kammuang-lue, N., “An Investigation of Thermal Characteristics of a Sintered-Wick Heat Pipe with Double Heat Sources”, American Journal of Applied Science, Vol. 10, Issue 9, pp. 1077-1086.

การประชุมวิชาการ
1) Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2015), “Effects of Torrefaction Process on Physical Properties and Operating Cost of Biomass Powder”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015. 

2) Intagun, W., Tharawadee, N. (2015), “The Effect of Particle Size on the Bulk Density and Durability of Pellets: Sugarcane Bagasse and Eucalyptus Bark”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015. 

3) Intagun, W., Thuchayapong, N., and Tharawadee, N. (2014), “The Effect of Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475. 

4) Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W. (2014), “The Satisfaction of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1599-1605. 

5) Tharawadee, N., Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2014), “Factors Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon Pathom”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1606-1611. 

6) Tharawadee, N. and Soponpongpipat, N. (2014), “The Thermo-Economic Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 

7) Tharawadee, N. and Soponpongpipat, N. (2013), “Biomass Pellet Burner for Aluminum Ladle Furnace”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 


8) Tharawadee, N., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon, P. (2011), “Thermal Resistance Circuit Of Sintered Porous Media Heat Pipe With Two Heat Sources”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), Vietnam, 12-15 August, 2011. 

9) Tharawadee, N., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon, P. (2010), “Thermal Characteristics of Sintered-Porous-Media Heat Pipe With Multiple Heat Source”, Sixth International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2010), Paris, France, 5-7 July 2010. 

10) Tharawadee, N., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon, P. (2008), “Effect Of Diameter Ratio On Heat Transfer Characteristic of Non-Uniform Diameter Closed Loop Oscillating Heat Pipes”, 9th International Heat Pipe Symposium (9IHPS), Kuala Lumper, 17-20 November 2008. 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-
บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-
อื่นๆ (ถ้ามี)
-

 

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 15 guests and no members online

promise