อาจารย์ ดร.ณัฐ  ธัชยะพงษ์ 
Dr. Nat  Thuchayapong

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2555)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2551)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2548) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
การจำลองสภาพการถ่ายเทความร้อนการออกแบบท่อความร้อนและระบบความร้อน (Heat transfer simulation, Heat pipe and heat system design)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1. Thuchayapong, N., Nakano, A., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon, P. (2012), “Effect of capillary pressure on performance of a heat pipe”, Numerical approach with FEM”, Applied Thermal Engineering, Thailand, January 2012, Vol. 32, pp. 93-99.
การประชุมวิชาการ
1. Thuchayapong, N. and Soponpongpipat, N. (2014), “Optimum Sizing of Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by Thermo-economics Analysis”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, pp. 202. 
2. Intagun, W., Thuchayapong, N., and Tharawadee, N. (2014), “The Effect of Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475. 
3. Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W. (2014), “The Satisfaction of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1599-1605. 
4. Tharawadee, N., Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2014), “Factors Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon Pathom”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1606-1611. 
5. Thuchayaopong, N. and Soponpongpipat, N. (2013), “Simulation of Fixed-Bed Oil Palm Drying Furnace with Thermosyphon by Using Finite Difference Method”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, pp. 83. 
6. Thuchayaopong, N. and Soponpongpipat, N. (2013), “The Application of Thermosyphon in Fixed-bed Oil Palm Drying”, The 11th International Heat Pipe Symposium (11th IHPS), Beijing, China, 9-12 June 2013, pp. 227-230. 
7. Thuchayapong, N., Sakulchangsatjatai, P., Kammuang-lue, N., and Terdtoon, P. (2012), “Effect of Tube Bending on Heat Transfer Characteristics of Miniature Heat Pipe with Sintered Porous Media”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012. 
8. Thuchayapong, N., Terdtoon, P., Sakulchangsatjatai, P., and Kammuang-lue, N. (2011), “Three-Dimensional Simulation of Velocity, Pressure and Temperature Distributions in Vapor Core of Heat Pipe with Mesh Wick”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), Vietnam, 12-15 August 2011. 
9. Thuchayapong, N., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, P. (2009), “Simulation of Heat Pipe Performance by Using Finite Element Method. Science”, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, Pullman Raja Orchid Hotel, KhonKaen, Thailand, 23-24 July 2009. 
10. Thuchayapong, N., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon, P. (2008), “Void Fraction Prediction of Sintered Wicks Used in Heat pipes”, 9th International Heat Pipe Symposium, Monash University Sunway Campus, Malaysia, 17-20 November 2008, pp. 71-74. 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
-
บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-
อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 21 guests and no members online

promise