ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์  คุณานพดล 
Asst. Prof. Jarut  Kunanoppadol

personal webpage

youtube

ตารางสอนอาจารย์

Education 
- บธ.ม. (การเงิน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย (พ.ศ. 2554)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2544) 

Contact Information
Phone : 0 3425 9025
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive engineering), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New product development)

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
1. Kunanoppadol, J. (2015), “Satisfactions and purchasing factors of manufacturing machines in food factories”, Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 15, 1–24. 
2. Kunanoppadol, J. (2015), “Re-engineering process to design of engine’s cam”, RMUTI Journal Special, Issue 1, 107–113. 
3. Kunanoppadol, J. (2015), “Effects of intake blades on diesel engine performance”, Silpakorn University Science and Technology Journal 9, 17–27. doi:10.14456/sustj.2015.4
4. Kunanoppadol, J. (2014), “Are SMEs ready for ASEAN Economic Community (AEC) in the coming year 2015?”, Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 14, 129– 140. 
5. Kunanoppadol, J. (2013), “The concept to measure the overall car performance”, Journal of Science and Technology MSU, 32, 24–29. 
6. Kunanoppadol, J. (2012), “Development of the typical meteorological data for Silpakorn university Sanamchandra palace campus Zone” Journal of Science and Technology MSU, 31, 14–23. 
7. Kunanoppadol, J. and Pariwatnanont, C., (2012), “Ownership structure, capital structure, and corporate performance of construction material industrial segment in the stock exchange of Thailand”, Journal of Science and Technology MSU, 31, 673–680. 
8. Kunanoppadol, J. (2010), “Thermal efficiency of a combined turbocharger set with gasoline engine”, American Journal of Engineering and Applied Sciences 3, 342–349. doi:10.3844/ajeassp.2010.342.349 
การประชุมวิชาการ
1. Kunanoppadol, J. (2015), “Predictive suspension control system by inclinometer and accelerometer”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015. 
2. Maitree, N. and Kunanoppadol, J. (2014), “Design of inertia dynamometer for single-cylinder engine”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 
3. Kunanoppadol, J. (2013), “Students’ satisfactions on Engineering Business (EB) course”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013. 
4.Kunanoppadol, J. (2010), “The concept of using offset piston to improve the engine power”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010. 
5. Kunanoppadol, J. (2008), “Air-fuel ratio and combustion energy analysis of gasohol”, The 4th Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT). 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-
ตำรา หนังสือ (ถ้ามี)
- Kunanoppadol, J. (2014), Survey Research Guidebook (in Thai, Department of Mechanical Engineering, Silpakorn Univarsity (Online).
- Kunanoppadol, J. (2014), Statistical Analysis (in Thai), Department of Mechanical Engineering, Silpakorn Univarsity. 

บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-
อื่นๆ (ถ้ามี)
-

Share...

Staff

poramert61Chantana2560 2saroj61Dechaphan2chongrug

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 233 guests and no members online

promise