MElibrary

 

All books: 127

Cover of การสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือน

Category: ME-Laboratory
Cover of การสารวจการใช้พลังงานและสภาวะความสบายของผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทย

การสารวจการใช้พลังงานและสภาวะความสบายของผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทย

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การสำรวจภาวะสบายของคนในโรงงานอุตสาหกรรม

การสำรวจภาวะสบายของคนในโรงงานอุตสาหกรรม

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การสำรวจมูลค่าเพิ่มของการทำอาคารให้เป็นอาคารเขียว

การสำรวจมูลค่าเพิ่มของการทำอาคารให้เป็นอาคารเขียว

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การสูญเสียจากการไหลในท่อ

การสูญเสียจากการไหลในท่อ

Category: ME-Laboratory
Cover of การหาขนาดที่เหมาะสมของคอยล์น้ำเย็นในเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็กของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ความร้อน

การหาขนาดที่เหมาะสมของคอยล์น้ำเย็นในเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็กของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ความร้อน

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การหาขนาดที่เหมาะสมของห้องแช่เย็นโดยวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม

การหาขนาดที่เหมาะสมของห้องแช่เย็นโดยวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การหาขนาดที่เหมาะสมของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับที่อยู่อาศัย โดยใช้ทฤษฏี P1 – P2

การหาขนาดที่เหมาะสมของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับที่อยู่อาศัย โดยใช้ทฤษฏี P1 – P2

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การหาค่าความร้อนของไอเสีย

การหาค่าความร้อนของไอเสีย

Category: ME-Laboratory
Cover of การหาค่าความร้อนโดยบอมบ์แคลอรีเมทรี

การหาค่าความร้อนโดยบอมบ์แคลอรีเมทรี

Category: ME-Laboratory
Cover of การหาประสิทธิภาพของพัดลม

การหาประสิทธิภาพของพัดลม

Category: ME-Laboratory
Cover of การหารอยร้าวโดยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก

การหารอยร้าวโดยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก

Category: ME-Laboratory
Cover of การออกแบบ วิเคราะห์ สร้างและประเมินราคารถ Formula student : ระบบท่อไอดี

การออกแบบ วิเคราะห์ สร้างและประเมินราคารถ Formula student : ระบบท่อไอดี

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบ วิเคราะห์ สร้างและประเมินราคารถ formula student: ระบบส่งกำลังส่วนท้าย

การออกแบบ วิเคราะห์ สร้างและประเมินราคารถ formula student: ระบบส่งกำลังส่วนท้าย

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบ สร้างและประเมินราคารถ Formula Student :แป้นเบรกและโครงสร้างรถ

การออกแบบ สร้างและประเมินราคารถ Formula Student :แป้นเบรกและโครงสร้างรถ

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบปิดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบปิดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและจัดสร้างมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

การออกแบบและจัดสร้างมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและพัฒนาระบบทาความเย็น แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการลดความดัน

การออกแบบและพัฒนาระบบทาความเย็น แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการลดความดัน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและสร้างชุดเก้าอี้ สกุตเตอร์ บันได และรถเข็น

การออกแบบและสร้างชุดเก้าอี้ สกุตเตอร์ บันได และรถเข็น

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและสร้างเครื่องดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดแข็งแบบเคลื่อนที่ได้

การออกแบบและสร้างเครื่องดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดแข็งแบบเคลื่อนที่ได้

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering