MElibrary

 

All books: 127

Cover of การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาต้นทุนการผลิตและต้นทุนต่อหน่วยพลังงานของชีวมวลอัดแท่งตะเกียบจากเหง้ามันสำปะหลังและฟางข้าว

การศึกษาต้นทุนการผลิตและต้นทุนต่อหน่วยพลังงานของชีวมวลอัดแท่งตะเกียบจากเหง้ามันสำปะหลังและฟางข้าว

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้และมลภาวะของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด แบบทรงกรวย

การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้และมลภาวะของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด แบบทรงกรวย

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (ประเภทระบบเบรก)

การศึกษาผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (ประเภทระบบเบรก)

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาผลกระทบของระบบป้อนอากาศทุติยภูมิต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศภายในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดโดยการใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์

การศึกษาผลกระทบของระบบป้อนอากาศทุติยภูมิต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศภายในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดโดยการใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาผลกระทบของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล

การศึกษาผลกระทบของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในเตาฟลูอิดไดซ์แบบสั้น	โดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในเตาฟลูอิดไดซ์แบบสั้น โดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาพฤติกรรมการไหลของเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาระบบให้อาหารสุกรอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยเทคนิคชี้เฉพาะด้วยคลื่นวิทยุ

การศึกษาระบบให้อาหารสุกรอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยเทคนิคชี้เฉพาะด้วยคลื่นวิทยุ

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลและคุณสมบัติในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล อัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคเทอร์โมกาวิเมทริกซ์

การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลและคุณสมบัติในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล อัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคเทอร์โมกาวิเมทริกซ์

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั้งเดิมกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ในจังหวัดนครปฐม

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั้งเดิมกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ในจังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาแผนป้องกันภัยพิบัติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาแผนป้องกันภัยพิบัติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาและออกแบบการเคลื่อนที่อย่างอิสระของหุ่นยนต์หกขา

การศึกษาและออกแบบการเคลื่อนที่อย่างอิสระของหุ่นยนต์หกขา

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาและออกแบบตาแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

การศึกษาและออกแบบตาแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การสร้างสมการทำนายการปล่อยก๊าซมลพิษและประสิทธิภาพของ เตาฟลูอิไดซ์เบดเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล

การสร้างสมการทำนายการปล่อยก๊าซมลพิษและประสิทธิภาพของ เตาฟลูอิไดซ์เบดเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การสร้างแบบจำลองธุรกิจสบู่ผ้านาโน

การสร้างแบบจำลองธุรกิจสบู่ผ้านาโน

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การสร้างและทดสอบเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั้นโดยใช้อุณหภูมิที่สิ่งแวดล้อม

การสร้างและทดสอบเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั้นโดยใช้อุณหภูมิที่สิ่งแวดล้อม

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering