MElibrary

 

All books: 125

Cover of การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การพาความร้อนแบบอิสระและบังคับ

การพาความร้อนแบบอิสระและบังคับ

Category: ME-Laboratory
Cover of การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering
Cover of การวัดการไหล

การวัดการไหล

Category: ME-Laboratory
Cover of การวางแผนภาษีเปรียบเทียบระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับนิติบุคคล กรณีศึกษา ร้านกอเจริญกิจ

การวางแผนภาษีเปรียบเทียบระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับนิติบุคคล กรณีศึกษา ร้านกอเจริญกิจ

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการก่อสร้างบ้าน

การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการก่อสร้างบ้าน

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อย ในโรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้า

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อย ในโรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้า

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์ผลของการเรียงอิฐภายในเตาทางเดินลมร้อนขนานโดยใช้	วิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล

การวิเคราะห์ผลของการเรียงอิฐภายในเตาทางเดินลมร้อนขนานโดยใช้ วิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกแห่งหนึ่งใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกแห่งหนึ่งใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษากระบวนการเผาไหม้ของเปลือกถั่วลิสงและเปลือกมะขาม ในเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ทรายและอลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

การศึกษากระบวนการเผาไหม้ของเปลือกถั่วลิสงและเปลือกมะขาม ในเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ทรายและอลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษากลยุทธ์การตลาดของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ และมีความ หลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ (Category Killer) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ และมีความ หลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ (Category Killer) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและอากาศภายในอุโบสถวัดพระงาม

การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและอากาศภายในอุโบสถวัดพระงาม

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาการนำน้ำผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง

การศึกษาการนำน้ำผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาขนาดไซโลที่เหมาะสมกับโรงสีที่มีกำลังการผลิต 250 ตันต่อวัน

การศึกษาขนาดไซโลที่เหมาะสมกับโรงสีที่มีกำลังการผลิต 250 ตันต่อวัน

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Category: Engineering Business