MElibrary

 

All books: 96

Cover of การวิเคราะห์ผลของการเรียงอิฐภายในเตาทางเดินลมร้อนขนานโดยใช้	วิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล

การวิเคราะห์ผลของการเรียงอิฐภายในเตาทางเดินลมร้อนขนานโดยใช้ วิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกแห่งหนึ่งใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกแห่งหนึ่งใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การศึกษากระบวนการเผาไหม้ของเปลือกถั่วลิสงและเปลือกมะขาม ในเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ทรายและอลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

การศึกษากระบวนการเผาไหม้ของเปลือกถั่วลิสงและเปลือกมะขาม ในเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ทรายและอลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

Year: 2553
Tags: ME  
Cover of การศึกษากลยุทธ์การตลาดของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ และมีความ หลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ (Category Killer) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ และมีความ หลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ (Category Killer) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและอากาศภายในอุโบสถวัดพระงาม

การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและอากาศภายในอุโบสถวัดพระงาม

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การศึกษาขนาดไซโลที่เหมาะสมกับโรงสีที่มีกำลังการผลิต 250 ตันต่อวัน

การศึกษาขนาดไซโลที่เหมาะสมกับโรงสีที่มีกำลังการผลิต 250 ตันต่อวัน

Year: 2555
Tags: EB  
Cover of การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การศึกษาต้นทุนการผลิตและต้นทุนต่อหน่วยพลังงานของชีวมวลอัดแท่งตะเกียบจากเหง้ามันสำปะหลังและฟางข้าว

การศึกษาต้นทุนการผลิตและต้นทุนต่อหน่วยพลังงานของชีวมวลอัดแท่งตะเกียบจากเหง้ามันสำปะหลังและฟางข้าว

Year: 2554
Tags: ME  
Cover of การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้และมลภาวะของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด แบบทรงกรวย

การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้และมลภาวะของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด แบบทรงกรวย

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การศึกษาผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (ประเภทระบบเบรก)

การศึกษาผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (ประเภทระบบเบรก)

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การศึกษาผลกระทบของระบบป้อนอากาศทุติยภูมิต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศภายในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดโดยการใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์

การศึกษาผลกระทบของระบบป้อนอากาศทุติยภูมิต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศภายในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดโดยการใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์

Year: 2554
Tags: ME  
Cover of การศึกษาผลกระทบของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล

การศึกษาผลกระทบของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล

Year: 2554
Tags: ME  
Cover of การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในเตาฟลูอิดไดซ์แบบสั้น	โดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในเตาฟลูอิดไดซ์แบบสั้น โดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การศึกษาพฤติกรรมการไหลของเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด

Year: 2554
Tags: ME  
Cover of การศึกษาระบบให้อาหารสุกรอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยเทคนิคชี้เฉพาะด้วยคลื่นวิทยุ

การศึกษาระบบให้อาหารสุกรอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยเทคนิคชี้เฉพาะด้วยคลื่นวิทยุ

Year: 2553
Tags: ME  
Cover of การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

Year: 2555
Tags: ME  
Cover of การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลและคุณสมบัติในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล อัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคเทอร์โมกาวิเมทริกซ์

การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลและคุณสมบัติในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล อัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคเทอร์โมกาวิเมทริกซ์

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั้งเดิมกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ในจังหวัดนครปฐม

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั้งเดิมกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ในจังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Tags: EB