MElibrary

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

Publication by same author

กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ภาคสถิตยศาสตร์

Engineering Mechanics: STATICS

Year: 2553
Category: Book

การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบปิดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering

การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering

วิเคราะห์เตายางปาลมโดยใช้เทคโนโลยีทอความร้อนโดยวิธีผลตางสืบเนื่อง

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering

วิเคราะหเตายางปาลมโดยใช้เทคโนโลยีทอความร้อนโดยวิธีผลตางสืบเนื่อง

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering

การออกแบบและสร้างเตาชีวมวลที่ใช้ในครัวเรือนที่ใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวล แบบตะเกียบ

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering

แบบจำลองการส่งเสริมพลังงานชีวมวลแบบแท่งตะเกียบสำหรับชุมชน

Year: 2556
Category: Engineering Business

การศึกษาผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (ประเภทระบบเบรก)

Year: 2556
Category: Engineering Business

การหาขนาดที่เหมาะสมของคอยล์น้ำเย็นในเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็กของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ความร้อน

Year: 2556
Category: Engineering Business

ผลของรูปทรงเรือโป๊ะที่มีต่อต้นทุนรวมในการทาสี

Year: 2556
Category: Engineering Business

การหาขนาดที่เหมาะสมของห้องแช่เย็นโดยวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม

Year: 2556
Category: Engineering Business

การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering

การสร้างแบบจำลองธุรกิจสบู่ผ้านาโน

Year: 2556
Category: Engineering Business