MElibrary

 

Review

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
อิฐมอญ จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอิฐมอญ จังหวัด
นครปฐม จำนวน 29 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ One-Way-ANOVA และวิเคราะห์ผลความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย Sheffe
Analysis กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมพบว่า กลยุทธ์สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม จำแนกตาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ มีความแตกต่างต่อกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจอิฐมอญ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้อมูลทั่วไปด้านอื่นๆ
เช่น ด้านอายุและด้านระดับการศึกษา ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: อิฐมอญ, กลยุทธ์, การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ผู้ประกอบการ