MElibrary

 

Mechanical Engineering

Cover of การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering
Cover of ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้ทรายซิลิกาเป็นวัสดุเบด

ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้ทรายซิลิกาเป็นวัสดุเบด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering
Cover of ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้อะลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้อะลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้กำลังไฟฟ้าภายในอาคารสถานศึกษา

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้กำลังไฟฟ้าภายในอาคารสถานศึกษา

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตแก๊ส HHO ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตแก๊ส HHO ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of  การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาถนนพระราม 2

การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาถนนพระราม 2

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of ออกแบบและพัฒนาไจโรสโคปขนาดเล็ก

ออกแบบและพัฒนาไจโรสโคปขนาดเล็ก

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of ผลของคราบตะกรันที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่น

ผลของคราบตะกรันที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่น

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดของเหลวแบบเคลื่อนที่ได้

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดของเหลวแบบเคลื่อนที่ได้

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในอาคารหอประชุม

การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในอาคารหอประชุม

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาการนำน้ำผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง

การศึกษาการนำน้ำผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การสร้างสมการทำนายการปล่อยก๊าซมลพิษและประสิทธิภาพของ เตาฟลูอิไดซ์เบดเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล

การสร้างสมการทำนายการปล่อยก๊าซมลพิษและประสิทธิภาพของ เตาฟลูอิไดซ์เบดเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of ระดับฉลากอาคารเขียวที่คุ้มค่าในการลงทุนสาหรับอาคารโรงพยาบาล

ระดับฉลากอาคารเขียวที่คุ้มค่าในการลงทุนสาหรับอาคารโรงพยาบาล

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบ วิเคราะห์ สร้างและประเมินราคารถ Formula student : ระบบท่อไอดี

การออกแบบ วิเคราะห์ สร้างและประเมินราคารถ Formula student : ระบบท่อไอดี

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและอากาศภายในอุโบสถวัดพระงาม

การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและอากาศภายในอุโบสถวัดพระงาม

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในเตาฟลูอิดไดซ์แบบสั้น	โดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในเตาฟลูอิดไดซ์แบบสั้น โดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การวิเคราะห์ผลของการเรียงอิฐภายในเตาทางเดินลมร้อนขนานโดยใช้	วิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล

การวิเคราะห์ผลของการเรียงอิฐภายในเตาทางเดินลมร้อนขนานโดยใช้ วิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering