MElibrary

 

Mechanical Engineering

Cover of การใช้เทคนิค CPM/PERT ในการวิเคราะห์จุดเหมาะสมในการเร่งรัดกิจกรรม และลดต้นทุน

การใช้เทคนิค CPM/PERT ในการวิเคราะห์จุดเหมาะสมในการเร่งรัดกิจกรรม และลดต้นทุน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบปิดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบปิดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การเพิ่มประสิทธิภาพแรงบิดในเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กด้วยการใช้ของไหลแม่เหล็ก

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงบิดในเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กด้วยการใช้ของไหลแม่เหล็ก

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาและออกแบบตาแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

การศึกษาและออกแบบตาแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและพัฒนาระบบทาความเย็น แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการลดความดัน

การออกแบบและพัฒนาระบบทาความเย็น แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการลดความดัน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาและออกแบบการเคลื่อนที่อย่างอิสระของหุ่นยนต์หกขา

การศึกษาและออกแบบการเคลื่อนที่อย่างอิสระของหุ่นยนต์หกขา

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีกับโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงาน ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการประหยัดพลังงาน

การประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีกับโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงาน ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการประหยัดพลังงาน

Year: 2552
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและจัดสร้างมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

การออกแบบและจัดสร้างมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษากระบวนการเผาไหม้ของเปลือกถั่วลิสงและเปลือกมะขาม ในเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ทรายและอลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

การศึกษากระบวนการเผาไหม้ของเปลือกถั่วลิสงและเปลือกมะขาม ในเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ทรายและอลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาระบบให้อาหารสุกรอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยเทคนิคชี้เฉพาะด้วยคลื่นวิทยุ

การศึกษาระบบให้อาหารสุกรอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยเทคนิคชี้เฉพาะด้วยคลื่นวิทยุ

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและสร้างชุดเก้าอี้ สกุตเตอร์ บันได และรถเข็น

การออกแบบและสร้างชุดเก้าอี้ สกุตเตอร์ บันได และรถเข็น

Year: 2553
Category: Mechanical Engineering
Cover of วิเคราะห์เตายางปาลมโดยใช้เทคโนโลยีทอความร้อนโดยวิธีผลตางสืบเนื่อง

วิเคราะห์เตายางปาลมโดยใช้เทคโนโลยีทอความร้อนโดยวิธีผลตางสืบเนื่อง

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of วิเคราะหเตายางปาลมโดยใช้เทคโนโลยีทอความร้อนโดยวิธีผลตางสืบเนื่อง

วิเคราะหเตายางปาลมโดยใช้เทคโนโลยีทอความร้อนโดยวิธีผลตางสืบเนื่อง

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาผลกระทบของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล

การศึกษาผลกระทบของอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ฉบาท

การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ฉบาท

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและสร้างเตาชีวมวลที่ใช้ในครัวเรือนที่ใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวล แบบตะเกียบ

การออกแบบและสร้างเตาชีวมวลที่ใช้ในครัวเรือนที่ใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวล แบบตะเกียบ

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering