MElibrary

 

Review

บทคัดย่อ
การจัดเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญต่อการวิจัยทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบโดยปกติส่วนใหญ่ต้องศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ออกแบบนั้นเพราะส่งผลต่อความแม่นยำต่อผลลัพธ์ทางผลการคำนวณ ผู้วิจัยจึงศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โดยนำข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม และข้อมูลความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์จากห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มาทำการสร้างข้อมูล Typical Meteorological Year (TMY) โดยวิธีการของ Sandia Nation Laboratories โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 11 ปี ตั้งแต่ปี 2001-2011 จากการวิจัยพบว่าข้อมูลสภาพอากาศเพื่อใช้ในการออกแบบ (weather design condition) ของพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มีค่าดังนี้ (1) อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 28.423 ◦c (2) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับ 74.129 % (3) ปริมาณน้ำฝนเท่ากับ 2.532 mm (4) การระเหยเท่ากับ 4.415 mm (5) ปริมาณเมฆเท่ากับ 56.895 % (6) ช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์เท่ากับ 6.592 hrs (7) ความเร็วลมเท่ากับ 3.409 km/hr และ (8) ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์เท่ากับ 18.022 MJ/m2 ตามลำดับ
คำสำคัญ: Typical Meteorological Data, weather design condition