MElibrary

 

Review

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างระบบกรองก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลงโดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของก๊าซโปรดิวเซอร์ในระบบเตาชีวมวลแบบอากาศไหลลง ประกอบไปด้วยเตาชีวมวล ไซโคลน ถังกรองที่บรรจุขี้เลื่อย และพัดลมดูดอากาศ ในการทดลองเผาชีวมวลใช้เชื้อเพลิงครั้งละประมาณ 3-5 กิโลกรัม ปรับอัตราการไหลอากาศด้วยการปรับขนาดกระแสไฟฟ้าของพัดลมดูดอากาศค่าที่เหมาะสมสาหรับการทดลองนี้คือ ปรับกระแสไฟฟ้าที่ 100% อัตราการไหลอากาศเท่ากับ 2.72x10-4 m3/s ใช้เชื้อเพลิง 5 กิโลกรัม ใช้เวลาในการเผาไหม้ 1 ชั่วโมง 50 นาที จานวนขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ประมาณ 1.7 กิโลกรัม งานวิจัยนี้ได้ทดลอง
66
การปรับสภาพก๊าซโดยการกรองผ่านถังทรงกระบอกที่บรรจุขี้เลื่อยปริมาตร 100 ลิตร ซึ่งใช้ขี้เลื่อยในถัง ประมาณ 62.83 ลิตร โดยทดลองให้มีการปรับอัตราการไหล 3 ค่าคือ 1.23x10-4, 1.90x10-4 และ 2.72x10-4 m3/s ตามลาดับ สาหรับกรณีที่ไม่ได้ผ่านการกรองทดลองให้มีการปรับอัตราการไหล 3 ค่าเช่นกัน
จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิในชั้นเผาไหม้อยู่ในช่วง 500-800°C อุณหภูมิก่อนทางเข้าไซโคลนมีค่าเฉลี่ย 95.86°C และอุณหภูมิของก๊าซโปรดิวเซอร์ที่ทางออกเฉลี่ยที่ 43.7°C เมื่อปรับเพิ่มอัตราการไหลอากาศขึ้น อุณหภูมิในการเผาไหม้สูงขึ้นส่งผลให้ชั้นเผาไหม้มีความหนาเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิในชั้นเผาไหม้ลดลง ก๊าซโปรดิวเซอร์เริ่มจะจุดไฟไม่ติด จากการสุ่มเก็บตัวอย่างก๊าซโปรดิวเซอร์เพื่อทาการวัดหาปริมาณน้ามันดินสาหรับการทดลองนี้ โดยการเก็บตัวอย่างก๊าซในช่วงเวลาที่แตกต่างกันใน1 ชั่วโมง คือ 5,10,15,30,45 และ 60 นาที แล้วนาก๊าซตัวอย่างที่ได้จากการทดลองที่อัตราการไหลอากาศเท่ากับ 2.72x10-4 m3/s พบมีปริมาณน้ามันดินหลังจากทาการนาไปควบแน่นที่อุณหภูมิ -6 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง,อบไล่ความชื้นในถุงเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 46°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วนาไปชั่งหาปริมาณน้ามันดิน ได้ผลตามช่วงเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 6448.7332 mg/Nm3 ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณน้ามันดินหลังการกรอง คือ 2654.8592 mg/Nm3 ซึ่งมีผลแตกต่างกันถึง 58.8313%
คาสาคัญ : การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์, ก๊าซโปรดิวเซอร์, น้ามันดิน, เตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง, การกรองก๊าซ โปรดิวเซอร์