MElibrary

 

Review

พินช์เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในวิธีการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตที่มีการใช้พลังงานในการทำความร้อนและทำความเย็น การศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีในโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โดยจะทำการหาค่าของผลต่างของอุณหภูมิที่น้อยที่สุด (ΔTmin) ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยด้วยการแปรค่า ΔTmin ครั้งละ 1°C เริ่มต้นจาก 0°C จนถึงค่า ΔTmin ที่กระบวนการผลิตใช้พลังงานในระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นสูงสุด ทั้งนี้ ค่า ΔTmin ที่มากขึ้น จะทำให้ค่าพลังงานที่ใช้ในระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นสูงขึ้นตาม แต่จะทำให้ต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนน้อยลงและค่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น ค่า ΔTmin  ที่เหมาะสมจะเป็นค่าที่ทำให้ผลรวมของค่าพลังงานและค่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ความไวของราคาค่าพลังงาน 4 ค่า ในช่วง ±17% ของค่าสมมติฐานตั้งต้น และราคาต่อพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 4 ค่า ในช่วง ±10% ของค่าสมมติฐานตั้งต้น เพื่อทำการทดสอบค่า ΔTmin ที่ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าโรงงานแปรรูปอาหารไม่มีความเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยี เนื่องจากมีปริมาณการใช้พลังงานความร้อนและความเย็นในกระบวนการผลิตที่ต่างกันมาก ส่วนโรงงานผลิตแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีเนื่องจากมีปริมาณการใช้พลังงานความร้อนและความย็นในกระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกัน โดยค่า ΔTmin ที่เหมาะสมมีค่าอยู่ในช่วง 8 ถึง 11°C ซึ่งยังคงเป็นจริงแม้ว่าราคาค่าพลังงาน และค่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

คำสำคัญ: พินช์เทคโนโลยี ประหยัดพลังงาน โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตแอลกอฮอล์

Pinch technology is a method of energy saving in processes that use energy for both heating and cooling. In this study, pinch technology was applied to a food factory and an alcohol factory. The aim is to find the most economical minimum temperature difference (ΔTmin) for the processes. By varying ΔTmin 1°C at a time starting from ΔTmin 0°C to the point that the processes use maximum energy for heating and cooling. Higher ΔTmin means more energy required for heating and cooling utilities but less heat exchanging area. Therefore, the optimum value of ΔTmin is the value that causes the lowest sum of the energy cost and the heat exchanger cost. In addition, a sensitivity study was carried out by varying energy cost for 4 values in the range of ±17% around the base assumption and varying the cost of heat exchanger for 4 values in the range of ±10% around the base assumption to see whether the value of ΔTmin would change. From the results, it can be concluded that the food factory was not suitable to apply the pinch technology because the magnitude of energy for heating and cooling was very different. The alcohol factory was suitable to apply the pinch technology because the magnitude of energy for heating and cooling was compatible. The optimum ΔTmin of the alcohol factory was found to be in the range of 8 to 11°C. and the value was not changed when the energy cost and the heat exchanger cost were varied.

Keywords: Pinch Technology, Energy saving, Food factory, Alcohol factory