MElibrary

 

Review

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาถึงกระบวนการในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การหาเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการคำนวณต้นทุนด้านค่าแรงในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการนำเทคนิค Critical path method(CPM)  มาใช้ในในการวิเคราะห์และคำนวณหาระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการวางแผนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยการหาเส้นทางวิกฤต (Critical path) เพื่อพิจารณาหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากนั้นจะนำ Gantt chart มาใช้ในการคำนวณหาค่าแรงงาน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใช้กรณีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประเภทชุดห้องนอน ประกอบไปด้วย เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้ง จำนวน 20 ชุด 50 ชุด และ 80 ชุด ซึ่งได้ทำการศึกษา 2 กรณี ในกรณีที่ 1 คือ การศึกษาหาระยะเวลาในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมโดยเทคนิค CPM และกรณีศึกษาที่ 2 คือ การคำนวณหาค่าแรงในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จาก Gantt chart

        โดยผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่ 1 พบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวน 50 ชุด จะใช้เวลาในการผลิต 5,149.50 นาที ระยะเวลาในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวน 20 ชุด จะใช้เวลา 2,059.80 นาที และระยะเวลาในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวน 80 ชุด จะใช้เวลา 8,239.20 นาที

        ผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่ 2 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงานที่สามารถคำนวณได้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวน 50 ชุด คือ 32,010.63 บาทค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงานในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวน 20 ชุด คือ 12,750.50 บาท และค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงานในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวน 80ชุด คือ 51,065.25 บาท จะสรุปได้ว่าสามารถนำเทคนิค CPM มาใช้ในการหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ และยังสามารถนำ Gantt chart มาใช้ในการคำนวณหาค่าแรงงานได้

คำสำคัญ : Critical path method (CPM), เส้นทางวิกฤต (Critical path), Gantt chart

Abstract

        This research aims to study the process of furniture manufacturing, the reasonable time and calculation of labor costs in manufacture by applying Critical Path Method (CPM) technique to analyze and calculate the duration and possibility of production plan by finding the Critical Path in order to determine the most reasonable time of furniture manufacturing and Gantt chart will be used to calculate the cost of labor.

The case study will be furniture manufacturing in type of bedroom with bed, wardrobe and dressing table about 20, 50 and 80 sets. There were two case studies: first was a study for reasonable time of furniture manufacturing with CPM technique and the second case study was to calculate labor costs in furniture manufacturing from Gantt chart.

        The analysis results of first case study found that the reasonable period in furniture manufacturing of which 50 sets will take time 5,149.50 minutes, 20 sets will take 2,059.80 minutes and 80 sets will take around 8,239.20 minutes.

        The analysis results of second case study found that the cost of labor calculated in furniture manufacturing of which 50 sets will cost 32,010.63 baht, 20sets were 12,750.50 baht and 80 sets were 51,065.25 baht .In conclusion, CPM techniques can be used to find the reasonable time of furniture manufacturing and also to calculate the cost of labor with Gantt chart.

Keywords: Critical path method(CPM), Critical path, Gantt chart