MElibrary

 

Review

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพทางความร้อนและต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.2 kW ที่ใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลงลง โดยใช้ฟางข้าวอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง
นอกจากนี้จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของระบบกับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน ในงานวิจัยนี้แปรค่าภาระไฟฟ้า 3 ค่า ได้แก่ 300 W, 600 W และ
1000 W และบันทึกอัตราการใช้เชื้อเพลิงของระบบการผลิตไฟฟ้า พบว่าสำหรับจากการศึกษาเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าทั้งสองระบบ เมื่อภาระทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบเพิ่มขึ้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.2 kW ที่ใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลงลง เมื่อโหลดทางไฟฟ้าเพิ่มจาก
300 W จนถึง 1000 W ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 2.587 % จนถึง 5.660 % สำหรับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินผลิตไฟฟ้าเมื่อเพิ่มโหลดทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 300 W จนถึง
1000 W ประสิทธิภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 5.445 % จนถึง 12.476 % ดังนั้นการใช้เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.2
kW ที่ใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลงลง นอกจากนี้ยังพบว่าในกรณีภาระไฟฟ้า 1000 W ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินผลิตไฟฟ้าคือ 30.66 บาท/kWh
ขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.2 kW ที่ใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิด
ไหลงลง คือ 16 บาท/kWh กล่าวคือต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตไฟฟ้าของเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงเบนซินมีต้นทุนที่สูงกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.2 kW ที่ใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลงลง

Abstract
. This work studied the thermal efficiency and electrical product cost of 2.2
kw electrical generator with stratified downdraft gasification reactor. The cassava root
pellet was used as fuel. In addition, the thermal efficiency and electrical product
cost of this system was compared with 2.2 kW electrical generator with gasoline
internal combustion engine. In this work, the electrical load of 300, 600 ,and 1000 W
was varied. The fuel consumption rates of each generator system were records. It
was found for both generator systems, that when electrical load was increased, the
thermal efficiency of system increased. For electrical generator with stratified
downdraft gasification reactor system, when electrical load was increased from 300
to 1000 W, the thermal efficiency increased from 2.587 to 5.660%. For electrical
generator with gasoline internal combustion engine system, when electrical load was
increased from 300 to 1000 W, the thermal efficiency increased from 5.445 to
12.476 %. It was revealed that electrical generator with gasoline internal combustion
engine system gave a higher thermal efficiency than electrical generator with
stratified downdraft gasification reactor system. In addition, the electrical production
cost of electrical generator with gasoline internal combustion engine system was
30.66 baht/kWh while the one of electrical generator with stratified downdraft
gasification reactor was 16 baht/kWh. It was clearly seen that electrical production
cost of electrical generator with gasoline internal combustion engine system was
higher than electrical generator with gasoline internal combustion engine system.