MElibrary

 

Project


Cover of สำรวจปัญหาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคตะวันตก

สำรวจปัญหาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคตะวันตก

Year: 2558
Category: Engineering Business
Cover of ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกติดตั้งจานดาวเทียมของประชากร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกติดตั้งจานดาวเทียมของประชากร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering
Cover of การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการก่อสร้างบ้าน

การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการก่อสร้างบ้าน

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกแห่งหนึ่งใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกแห่งหนึ่งใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การสร้างแบบจำลองธุรกิจสบู่ผ้านาโน

การสร้างแบบจำลองธุรกิจสบู่ผ้านาโน

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of ผลกระทบจากการขึ้นราคาแก๊สแอลพีจี ที่มีผลต่อต้นทุนและยอดขายของร้านอาหารใน จังหวัดนครปฐม

ผลกระทบจากการขึ้นราคาแก๊สแอลพีจี ที่มีผลต่อต้นทุนและยอดขายของร้านอาหารใน จังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้ทรายซิลิกาเป็นวัสดุเบด

ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้ทรายซิลิกาเป็นวัสดุเบด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering
Cover of ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้อะลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้อะลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้กำลังไฟฟ้าภายในอาคารสถานศึกษา

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้กำลังไฟฟ้าภายในอาคารสถานศึกษา

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั้งเดิมกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ในจังหวัดนครปฐม

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั้งเดิมกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ในจังหวัดนครปฐม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของ โครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการดาเนินการของกิจการ

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของ โครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการดาเนินการของกิจการ

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การสารวจการใช้พลังงานและสภาวะความสบายของผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทย

การสารวจการใช้พลังงานและสภาวะความสบายของผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทย

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตแก๊ส HHO ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตแก๊ส HHO ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การหาขนาดที่เหมาะสมของห้องแช่เย็นโดยวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม

การหาขนาดที่เหมาะสมของห้องแช่เย็นโดยวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of ผลของรูปทรงเรือโป๊ะที่มีต่อต้นทุนรวมในการทาสี

ผลของรูปทรงเรือโป๊ะที่มีต่อต้นทุนรวมในการทาสี

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร

คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร

Year: 2556
Category: Engineering Business