MElibrary

 

Project


Cover of ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย (จังหวัดนครปฐม)

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย (จังหวัดนครปฐม)

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาแผนป้องกันภัยพิบัติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาแผนป้องกันภัยพิบัติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การวางแผนภาษีเปรียบเทียบระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับนิติบุคคล กรณีศึกษา ร้านกอเจริญกิจ

การวางแผนภาษีเปรียบเทียบระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับนิติบุคคล กรณีศึกษา ร้านกอเจริญกิจ

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การใช้เทคนิค CPM/PERT ในการวิเคราะห์จุดเหมาะสมในการเร่งรัดกิจกรรม และลดต้นทุน

การใช้เทคนิค CPM/PERT ในการวิเคราะห์จุดเหมาะสมในการเร่งรัดกิจกรรม และลดต้นทุน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of ความต้องการคุณลักษณะทางด้านวิชาการของบัณฑิตในกลุ่ม อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ความต้องการคุณลักษณะทางด้านวิชาการของบัณฑิตในกลุ่ม อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of ความพึงพอใจที่มีต่อโช้ค WINNER

ความพึงพอใจที่มีต่อโช้ค WINNER

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การศึกษาขนาดไซโลที่เหมาะสมกับโรงสีที่มีกำลังการผลิต 250 ตันต่อวัน

การศึกษาขนาดไซโลที่เหมาะสมกับโรงสีที่มีกำลังการผลิต 250 ตันต่อวัน

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบปิดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระบบปิดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การเพิ่มประสิทธิภาพแรงบิดในเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กด้วยการใช้ของไหลแม่เหล็ก

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงบิดในเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กด้วยการใช้ของไหลแม่เหล็ก

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาและออกแบบตาแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

การศึกษาและออกแบบตาแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การออกแบบและพัฒนาระบบทาความเย็น แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการลดความดัน

การออกแบบและพัฒนาระบบทาความเย็น แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการลดความดัน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การศึกษาและออกแบบการเคลื่อนที่อย่างอิสระของหุ่นยนต์หกขา

การศึกษาและออกแบบการเคลื่อนที่อย่างอิสระของหุ่นยนต์หกขา

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering