MElibrary

 

Review

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปกิ่งหม่อนโดยกระบวนทอริแฟคชั่นในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นๆ โดยจะทาการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) , มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของการจัดตั้งโครงการดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ในการจัดตั้งโรงงานทอริแฟคชั่น กรณีศึกษานี้อยู่ใน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนของอุปทาน พบว่า ปริมาณกิ่งหม่อนเหลือใช้ในจังหวัดขอนแก่นมีมากที่สุดในประเทศไทย 42,939 ตันต่อปี ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาอุปสงค์หรือปริมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิงแข็งดังกล่าว จากผู้ประกอบการที่มีการใช้หม้อไอน้าขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่เขต อาเภอเมืองขอนแก่น เพราะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดขอนแก่น พบว่า ปริมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิงแข็งที่ผ่านกระบวนการทอริแฟคชั่น โดยใช้กิ่งหม่อนเป็นวัตถุดิบมีมากถึง 6,450 ตัน/ปี จึงได้นาข้อมูลนี้ เป็นเกณฑ์ในการกาหนดกาลังการผลิต จานวนเครื่องจักรต่างๆ ขนาดและพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ในการจัดตั้งโรงงานทอริแฟคชั่น สรุปได้ว่า ในการก่อสร้างโรงงานทอริแฟคชั่น มีเนื้อที่ 1 ไร่ กาลังการผลิตอยู่ที่ 21.60 ตันต่อวัน ต้นทุนในการสร้างโรงงาน 7,689,800 บาท กาไรจากการจาหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง 2.9 ล้านบาทต่อปี โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 4 เดือน 11 วัน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก เท่ากับ 11,189,428 บาท ที่อัตราคิดลด 7 % และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ตลอดโครงการ เท่ากับ 25.45% พบว่า ในการจัดตั้งโรงงานทอริแฟคชั่น จึงมีความ

คุ้มค่าแก่การลงทุน จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการจัดตั้งโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยใช้กิ่งหม่อนเป็นวัตถุดิบ ยังได้ทาการสร้างสมการเพื่อใช้ในการคานวณค่า NPV และ IRR ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทน สาหรับผู้ที่สนใจลงทุนสามารถนาไปใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการดังกล่าวต่อไป
คาสาคัญ : ความเป็นไปได้ทางการเงิน, กระบวนการทอริแฟคชั่น, ต้นหม่อน, เชิงพาณิชย์