MElibrary

 

Review

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยในโรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อความคุ้มค่าในการลงทุน ระหว่างโรงน้ำตาลร่วมกับโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานร่วม  กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 15.5 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง แต่ขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 3.5 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง และกำลังการผลิตน้ำตาล 1,391 ตันต่อวัน ดำเนินการผลิต 117 วันต่อปี และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรงกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 15.5 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง แต่ขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 12 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ดำเนินการผลิต 365 วันต่อปี ในการศึกษาข้อมูลทางด้านต้นทุนและผลตอบแทน ได้รับจากการสอบถามผู้ประกอบการกิจการโรงไฟฟ้า จากนั้นทำการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยคำนวณจาก มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) จากนั้นทำการวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

          ผลการวิเคราะห์การลงทุนของโรงน้ำตาลร่วมกับโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานร่วมมีเงินลงทุนในโครงการทั้งหมด 2,861,163,000 บาท ประมาณการรายรับต่อปีเป็นเงินทั้งสิน 3,506,868,085 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นเงินทั้งสิน 2,406,144,309.29 บาท

         

                ผลการวิเคราะห์การลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรงมีเงินลงทุนในโครงการทั้งหมด 673,340,000 บาท ประมาณการรายรับต่อปีเป็นเงินทั้งสิน 257,583,410 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นเงินทั้งสิน 275,923,028.54 บาท  

          ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการโรงน้ำตาลร่วมกับโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานร่วม  พบว่า ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 กิจการนี้มีความเหมาสมต่อการลงทุน เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 14,837,690,215.06 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า 50.85% และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีค่าเท่ากับ 1.62 ปี

          ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง พบว่า ณ อัตราคิดลดร้อยละ7 กิจการนี้มีความเหมาะสมต่อการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 76,245,786.13 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 8.21% และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีค่าเท่ากับ 8.64 ปี

          การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการโรงน้ำตาลร่วมกับโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานร่วม พบว่า ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้ว่าราคาเครื่องจักรรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และลดลงร้อยละ 10, อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 4.75 – 8.75 และอัตราการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 2.7 –3.9 บาท/หน่วย

          การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง พบว่า ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้ว่าราคาเครื่องจักรรวมเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 10, อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 4.75 – 5.75 และอัตราการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 3.6 –3.9 บาท/หน่วย และ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ต่อเมื่อราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็น 500 – 650 บาท/ตัน, ราคาเครื่องจักรรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 , อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 7.75 – 8.75 และอัตราการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 2.7 –3.0 บาท/หน่วย

         เมื่อพิจารณาโรงน้ำตาลร่วมกับโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานร่วม และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง พบว่า โรงน้ำตาลร่วมกับโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานร่วมให้ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากมีค่าระยะเวลาคืนทุน (PB) ที่น้อยกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง

คำสำคัญ:  โรงไฟฟ้า,  โรงน้ำตาลร่วมกับโรงไฟฟ้า, วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน, วิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ

Abstract

          This research is about analysis of cost and benefit of a power plant use bagasse in sugar refinery factory and power plants. Objective of research to compare appropriate value of investment in sugar refinery factory, power plant using cogeneration technology . Capacity of generation of electricity 15.5 megawatts/hour. But selling electricity to Provincial Electricity Authority of 3.5 megawatts/hour. And sugar production capacity of 1,391 tons per day, and annual manufacturing 117 days a year. Power plants that use direct combustion power generation capacity of 15.5 megawatts/hour. But sell electricity to the Provincial Electricity Authority of 12 megawatts/hour, and annual manufacturing 365 days a year. the study of this research is about analysis of cost and  benefit of a power plant. Then analyzed the rate of return on investment by calculating the net present value  (NPV), internal rate of return of the project (IRR) and payback period (PB) and then analyzed the nature of the project (Sensitivity Analysis. )

          Analysis of the sugar refinery factory with a power plant use cogeneration technology investment  cost in the project  2,861,163,000 baht, annual revenues 3,506,868,085 baht, and annual cost 2,406,144,309.29 baht.

          Analysis results the power plant use direct combustion technology investment cost in the project 673,340,000 baht ,annual revenues 257,583,410 baht, and annual cost 275,923,028.54 baht.

          The financial analysis of investment in the sugar refinery factory, power plant using cogeneration technology at the discount rate of 7%, project is worth to invest because  net present value (NPV)14,837,690,215.06 baht, internal rate of return of the project (IRR) 50.85%, and  payback period (PB) 1.62 years.

          The financial analysis of investment in power plant use direct combustion technology at the discount rate of 7%, project is worth to invest because  net present value (NPV)14,837,690,215.06 baht, internal rate of return of the project (IRR) 50.85%, and  payback period (PB) 1.62 years.

          To analyze the sugar refinery factory, power plant use cogeneration technology the businesses can continue to operate. Although, overall machine cost change 10 percent, the percentage change in interest rate from 4.75 to 8.75 and the rate for the purchase of Provincial Electricity Authority has changed 3.9 to 2.7 baht/unit.

          To analyze the nature of the power plants that use direct combustion technology the businesses can continue to operate. Although, overall machine cost change -10 percent, the percentage change in interest rate from 4.75 to 5.75 and the rate for the purchase of Provincial Electricity Authority has changed 3.9 to 3.6 baht/kWh and cannot continue to operate. When overall fuel cost change 500 to 650               baht/ton, overall machine cost change +10 percent, the interest rate changes the percentage from 7.75 to 8.75 and the rate for the purchase of Provincial Electricity Authority has changed 2.7 to 3.0 baht/unit.

          When considered the sugar refinery factory, power plant use cogeneration technology. And power plants that use direct combustion technology. The sugar refinery factory, power plant use cogeneration technology appropriate value of investment because the payback period (PB), the power plants used direct combustion technology.

Keyword: Sugar refinery factory, power plant use cogeneration technology, Cost and           benefit Analysis, Elasticity of Project