MElibrary

 

Review

การคำนวณและกลศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน” เล่มนี้ เป็นหนังสือเรียนที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอนเพียงบางส่วนในวิชาชื่อเดียวกันนี้ ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โดยเรียบเรียงมาจากหนังสือด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และด้านกลศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ได้ปรับพื้นฐานความรู้ก่อนที่จะไปเรียนในวิชาอื่น ๆ ต่อไป

โดยเนื้อหาในหลาย ๆ ส่วนได้ถูกปรับปรุง ตัดทอน เพิ่มลด เพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่เรียนมาต่างหลักสูตรกัน ทั้ง วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่สามารถจะรวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้ทั้งหมด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้ไปค้นคว้าหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมได้เอง