MElibrary

 

All books: 96

Cover of  การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาถนนพระราม 2

การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาถนนพระราม 2

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม

Year: 2555
Tags: EB  
Cover of การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในอาคารหอประชุม

การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในอาคารหอประชุม

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ฉบาท

การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ฉบาท

Year: 2554
Tags: ME  
Cover of การคำนวณเวลาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยการวางแผนโครงการวิธีเส้นทางวิกฤต และการคำนวณค่าแรงงานจากแผนภูมิแกนต์

การคำนวณเวลาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยการวางแผนโครงการวิธีเส้นทางวิกฤต และการคำนวณค่าแรงงานจากแผนภูมิแกนต์

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

Year: 2555
Tags: ME  
Cover of การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดของเหลวแบบเคลื่อนที่ได้

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดของเหลวแบบเคลื่อนที่ได้

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดแพ็คเบดที่ใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารดูดความชื้น

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดแพ็คเบดที่ใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารดูดความชื้น

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

Year: 2555
Tags: ME  
Cover of การประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีกับโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงาน ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการประหยัดพลังงาน

การประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีกับโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงาน ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการประหยัดพลังงาน

Year: 2552
Tags: ME  
Cover of การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

Year: 2555
Tags: ME  
Cover of การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การพัฒนาข้อมูลตามแบบทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Year: 2555
Tags: ME  
Cover of การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

การยกตัวของวัสดุผสมระหว่างเบดและชีวมวลในเตาไซโคลนแฝด

Year: 2557
Tags: ME  
Cover of การวางแผนภาษีเปรียบเทียบระหวางกิจการเจาของคนเดียวกับนิติบุคคล กรณีศึกษา รานกอเจริญกิจ

การวางแผนภาษีเปรียบเทียบระหวางกิจการเจาของคนเดียวกับนิติบุคคล กรณีศึกษา รานกอเจริญกิจ

Year: 2555
Tags: EB  
Cover of การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

Year: 2556
Tags: ME  
Cover of การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

Year: 2555
Tags: EB  
Cover of การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการก่อสร้างบ้าน

การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการก่อสร้างบ้าน

Year: 2556
Tags: EB  
Cover of การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อย ในโรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้า

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อย ในโรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้า

Year: 2556
Tags: EB