MElibrary

 

All books: 125

Cover of  การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาถนนพระราม 2

การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาถนนพระราม 2

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of Chapter 12 Kinematics of a Particle

Chapter 12 Kinematics of a Particle

Category: Engineering Mechanics
Cover of Chapter 13 Kinetics of a Particle: Force and Acceleration

Chapter 13 Kinetics of a Particle: Force and Acceleration

Category: Engineering Mechanics
Cover of Chapter 14 Kinetics of a Particle: Work and Energy

Chapter 14 Kinetics of a Particle: Work and Energy

Category: Engineering Mechanics
Cover of Chapter 2 Force Vectors

Chapter 2 Force Vectors

Category: Engineering Mechanics
Cover of Chapter 3 Equilibrium of a Particle

Chapter 3 Equilibrium of a Particle

Category: Engineering Mechanics
Cover of Chapter 4 Force System Resultants

Chapter 4 Force System Resultants

Category: Engineering Mechanics
Cover of Chapter 5 Equilibrium of a Rigid Body

Chapter 5 Equilibrium of a Rigid Body

Category: Engineering Mechanics
Cover of กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอิฐมอญ จังหวัดนครปฐม

Year: 2555
Category: Engineering Business
Cover of กังหันเพลตัน

กังหันเพลตัน

Category: ME-Laboratory
Cover of การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในอาคารหอประชุม

การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในอาคารหอประชุม

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ฉบาท

การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ฉบาท

Year: 2554
Category: Mechanical Engineering
Cover of การคำนวณเวลาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยการวางแผนโครงการวิธีเส้นทางวิกฤต และการคำนวณค่าแรงงานจากแผนภูมิแกนต์

การคำนวณเวลาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยการวางแผนโครงการวิธีเส้นทางวิกฤต และการคำนวณค่าแรงงานจากแผนภูมิแกนต์

Year: 2556
Category: Engineering Business
Cover of การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

การทดสอบการไหลของอากาศผ่านล้อของรถแข่ง Student formula ที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถ

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดของเหลวแบบเคลื่อนที่ได้

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดของเหลวแบบเคลื่อนที่ได้

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดแพ็คเบดที่ใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารดูดความชื้น

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นชนิดแพ็คเบดที่ใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารดูดความชื้น

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering
Cover of การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

การทดสอบโดยใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering
Cover of การนำความร้อน

การนำความร้อน

Category: ME-Laboratory
Cover of การประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีกับโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงาน ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการประหยัดพลังงาน

การประยุกต์ใช้พินช์เทคโนโลยีกับโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงาน ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการประหยัดพลังงาน

Year: 2552
Category: Mechanical Engineering
Cover of การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

การปรับสภาพก๊าซโปรดิวเซอร์สาหรับเตาปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่นแบบอากาศไหลลง โดยใช้เชื้อที่เป็นเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering