MElibrary

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี

Publication by same author

การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้และมลภาวะของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด แบบทรงกรวย

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering

การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลและคุณสมบัติในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล อัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคเทอร์โมกาวิเมทริกซ์

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering

การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering

ปัจจัยในการพิจารณาจัดซื้อล้อแม็กรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Year: 2556
Category: Engineering Business

การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Year: 2556
Category: Engineering Business

ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้อะลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

Year: 2557
Category: Mechanical Engineering

การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Year: 2556
Category: Engineering Business