MElibrary

 

ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี

 ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี

Publication by same author

การวิเคราะห์ความต้องการบริโภคยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Year: 2556
Tags: EB  

การพิจารณาปัจจัยการจัดซื้อล้อแม็กรถยนต์ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Year: 2556
Tags: EB  

ปัจจัยในการพิจารณาจัดซื้อล้อแม็กรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Year: 2556
Tags: EB  

การศึกษาขั้นตอนการทดลองโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในสภาวะน้ำเหนือสภาวะวิกฤตจากชีวมวลความชื้นสูง

Year: 2556
Tags: ME  

การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลและคุณสมบัติในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล อัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคเทอร์โมกาวิเมทริกซ์

Year: 2556
Tags: ME  

การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้และมลภาวะของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด แบบทรงกรวย

Year: 2556
Tags: ME  

ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิและอากาศตติยภูมิที่มีต่อค่าการยกตัวของอนุภาคเบดภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดแบบหมุนวน โดยใช้อะลูมิน่าเป็นวัสดุเบด

Year: 2557
Tags: ME