MElibrary

 

อาจารย์ วิชุดา เมตตานันท

 อาจารย์ วิชุดา เมตตานันท

Publication by same author

การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

Year: 2555
Tags: ME  

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

Year: 2555
Tags: EB  

การสารวจการใช้พลังงานและสภาวะความสบายของผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทย

Year: 2556
Tags: EB  

การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

Year: 2556
Tags: ME  

ประสิทธิภาพพลังงานและเอ็กเซอร์จีในเครื่องทอริแฟคชั่น

Year: 2556
Tags: ME