MElibrary

 

อาจารย์ วิชุดา เมตตานันท

 อาจารย์ วิชุดา เมตตานันท

Publication by same author

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานทอริแฟคชั่นเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาโดยการใช้กิ่งของต้นหม่อนเป็นวัตถุดิบ

Year: 2555
Category: Engineering Business

การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อนภายในอาคาร ที่มีการใช้ม่านปรับแสงแนวตั้งอัตโนมัติ

Year: 2555
Category: Mechanical Engineering

ประสิทธิภาพพลังงานและเอ็กเซอร์จีในเครื่องทอริแฟคชั่น

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering

การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารของบ้านทรงไทย

Year: 2556
Category: Mechanical Engineering

การสารวจการใช้พลังงานและสภาวะความสบายของผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทย

Year: 2556
Category: Engineering Business