ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Energy Engineering

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยทางด้านพลังงาน และนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ

การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผนการศึกษา 1.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
แผนการศึกษา 2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษา 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา 2.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี สำหรับแผนการศึกษา 1.1 และหลักสูตร 5 ปี สำหรับแผนการศึกษา 2.2

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษา 1.1 รวมทั้งสิ้น ภาคปกติ 81,x00 บาท
แผนการศึกษา 2.2 รวมทั้งสิ้น ภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 93,x00 บาท

การเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ช่วงเวลารับสมัคร
ภาคการศึกษาต้น
 รอบที่ 1 ระหว่าง มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 รอบที่ 2 ระหว่าง มีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี
ภาคการศึกษาปลาย
ระหว่าง กันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี

รายละเอียดของหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 118 guests and no members online

promise