ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อภาษาไทย: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B. Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 9 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
    - วิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 114 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 62 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 43 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

ME2560

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 55 guests and no members online

promise