ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Engineering Business

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย: เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย: ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology (Engineering Business)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Tech. (Engineering Business)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 9 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
    - วิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 110 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 50 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

EB2560คำอธิบายรายวิชา ทล.บ.ธุรกิจวิศวกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 68 guests and no members online

promise