KittisakKhuwaranyu

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : วาระเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

DechaphanRatsasanasart

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

 

ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์ และ ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ เข้าร่วมการสัมมนา "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ" ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ อ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี  อ.ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู และคุณภูริตา อารยะรัตนกุล เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ณ ห้องไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 47 guests and no members online

promise