ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Mecamp59

 

ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ เข้าร่วมโครงการ "ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Blogger" ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

คณาจารย์ภาควิชาฯ อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกัณฑ์ อาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี และอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อม และติดตามความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เมื่อวัที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Eighth International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรใน 4 อันดับได้แก่ ระดับสถาบัน ระดับนักวิจัย ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระดับนักศึกษา ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย การจัดองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการต้อนรับด้วยความอบอุ่นระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรด้วยกัน

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 125 guests and no members online

promise