ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์ และ ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ เข้าร่วมการสัมมนา "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ" ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ อ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี  อ.ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู และคุณภูริตา อารยะรัตนกุล เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ณ ห้องไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

บรรยากาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพพันธ์ 2559

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญคณะอนุกรรมการทุกท่านของแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมพิจารณาหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 50 guests and no members online

promise