Open Me05
Open Me06

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 หลังจากร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทุกคน ร่วมกันเป็นนักจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดให้มหาวิทยาลัย ณ บริเวณสระน้ำจันทร์ และบริเวณโดยรอบๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

Open Me01
Open Me04

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นเพื่อเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเริ่มต้นการศึกษาตั้งใจเล่าเรียน และทำความดี ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ดี มีศีลธรรม นอกจากนั้นยังมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพิธีปลดไทด์ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 2 ประดับสัญลักษณ์และพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สามารถติดตามชมรูปภาพที่ http://bit.ly/2fy2Jlt

 

kasama01

ผศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์ ได้รับมอบเหรียญที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ และเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 

techno tha nee 1

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ และอาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี ได้นำนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแหล่งพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY RESOURCES) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้จริงในอนาคต ติดตามชมรูปภาพที่ http://bit.ly/2fcht5T

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 112 guests and no members online

promise