S 14319738

คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสัมมนาในครั้งนี้


26736102 1515755308460861 1308400172 o

26735887 1515755141794211 683601051 o
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายเมฆ ปางงาม นางสาวจารุวรรณ แซ่เลี้ยว ตำแหน่งผู้ช่วยสอน เข้าร่วมอบรมการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง ท.513 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทีมวิทยากร อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี (รองผู้อำนวยการสำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)และ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ศรีเกตุ (ผู้จัดการฝ่าย สำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พร้อมแนะแนวทางการเขียนเล่มรายงาน 

 

S 42491908

เมื่อวันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 นายภาณุวัฒน์ วาสุ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) เข้าร่วมอบรมการพัฒนาอุปกรณ์และความรู้ทักษะด้าน Internet of Things เบื้องต้น ณ ห้อง 1227 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิทยากรมืออาชีพ อ.ภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ CPSU IOT Workshop ติดตามชมรูปภาพที่นี่...http://bit.ly/2DcK0nv

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 38 guests and no members online

promise