EB ๑๘๐๙๐๓ 0015

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการตรวจการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน ทั้ง 7 ท่าน ดังนี้

วันที่ 3 ก.ค. 61 รับการประเมิน ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

* ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ / ผศ.ดร.สุวัมน์ ฉิมะสังคนันท์ / อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง

วันที่ 18 ก.ค. 61 รับการประเมิน ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

* ผศ.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ / รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี / ผศ.ดร.สมศักดิ์ คำมา

วันที่ 19 ก.ค. 61 รับการประเมิน ระดับ ป.โท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

* ผศ.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ / รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี / ผศ.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

ดูรุปกิจกรรมที่นี่...

 

IMG 8668

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 24-25 ก.ค 61 ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกคน และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรพร้อมเป็นแรงผลักดันให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

STISWB2017Banner5Gold

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เป้นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being  ครั้งที่ 10 ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรใน 4 อันดับได้แก่ ระดับสถาบัน ระดับนักวิจัย ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระดับนักศึกษา ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย การจัดองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการต้อนรับด้วยความอบอุ่นระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรด้วยกัน

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 203 guests and no members online

promise