Sura bangkla

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ ได้นำนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี และโรงงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแหล่งพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY RESOURCES) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้จริงในอนาคต 

 

TYK Glass 07TYK Glass 03

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง อาจารย์วิชุดา เมตตานนัท ได้นำนักศึกษภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ที่ต้องการให้นักศึกษาศึกษาเรื่องของกระจกที่เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานของอาคาร และให้เห็นถึงกระบวนการในการผลิตกระจกที่เป็นจริง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ติดตามชมรูปภาพได้ที่ http://bit.ly/2ew2S7L

 

ASHRAE 02ASHRAE 03

เมื่อค่ำวันพฤหัสฯ ที่ 10 พ.ย. 2559 ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ ได้เข้าร่วมงาน Dinner Talk จัดโดย ASHRAE Thailand Chapter ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  โดยในงานดังกล่าวได้มีการเชิญวิทยากร รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “จากธุรกิจครอบครัว สู่....การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 97 guests and no members online

promise