KittisakKhuwaranyu

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : วาระเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

DechaphanRatsasanasart

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

 

ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์ และ ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ เข้าร่วมการสัมมนา "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ" ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ อ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี  อ.ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู และคุณภูริตา อารยะรัตนกุล เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ณ ห้องไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 25 guests and no members online

promise