Open Me01
Open Me04

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นเพื่อเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเริ่มต้นการศึกษาตั้งใจเล่าเรียน และทำความดี ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ดี มีศีลธรรม นอกจากนั้นยังมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพิธีปลดไทด์ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 2 ประดับสัญลักษณ์และพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สามารถติดตามชมรูปภาพที่ http://bit.ly/2fy2Jlt

 

kasama01

ผศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์ ได้รับมอบเหรียญที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ และเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 

techno tha nee 1

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ และอาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี ได้นำนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแหล่งพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY RESOURCES) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้จริงในอนาคต ติดตามชมรูปภาพที่ http://bit.ly/2fcht5T

 

BESM 22 sep 592BESM 22 sep 591

อาจารย์วิชุดา เมตตานันท ได้นำนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมการฝึกอบรม "โปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ: Building Energy Simulation Model, BESM" ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องชบา โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด จ.กรุงเทพฯ

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 74 guests and no members online

promise