imgeScholar Ocsc

ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 จากสำนักงาน ก.พ. (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th ตามลำดับ

 

22boiler 0222boiler 01

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ขอเชิญคุณยุทธการ เงินเขียว (หัวหน้าฝ่ายการตลาด) และคุณธัญธร เบญจปัญญาพร (ศิษย์เก่า) ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เข้ามาบรรยายพิเศษ เรื่อง "รายละเอียดและข้อมูลทางเทคนิคของหม้อน้ำและอุปกรณ์" ในรายวิชา Boiler and Equipments ให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจวิศวกรรม ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามชมรูปภาพที่นี่...  https://goo.gl/ahUIVd

 

sujin AirCondition

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเกียรติจากคุณสุจินต์ สุวรรณเบญจพล (ศิษย์เก่า) เข้ามาบรรยายพิเศษ วิชา Air Conditioning ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Sura bangkla

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ ได้นำนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี และโรงงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแหล่งพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY RESOURCES) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้จริงในอนาคต 

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 22 guests and no members online

promise