ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Mecamp59

 

ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ เข้าร่วมโครงการ "ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Blogger" ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

คณาจารย์ภาควิชาฯ อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกัณฑ์ อาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี และอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อม และติดตามความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เมื่อวัที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Eighth International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรใน 4 อันดับได้แก่ ระดับสถาบัน ระดับนักวิจัย ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระดับนักศึกษา ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย การจัดองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการต้อนรับด้วยความอบอุ่นระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรด้วยกัน

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 28 guests and no members online

promise