BESM 22 sep 592BESM 22 sep 591

อาจารย์วิชุดา เมตตานันท ได้นำนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมการฝึกอบรม "โปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ: Building Energy Simulation Model, BESM" ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องชบา โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด จ.กรุงเทพฯ

 

Sil Phirasri day

งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๒๔ ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"
"อย่าถือว่าเราเป็นคนเก่ง ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมาก ฉันเองก็ยังศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา"
"ฉันนับถือศาสนาศิลปะ เผยแพร่สอนศิลปะศิลปินอดข้าวเขาไม่ตาย แต่ถ้าห้ามเขาไม่ให้ทำงานศิลปะ เขาต้องตายเขาอยู่ไม่ได้"
"นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร"

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 24 guests and no members online

promise