TAIST-Tokyo

สวทช. (NSTDA) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับ ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 รอบแรก โดยเปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรได้แก่ 1)วิศวกรรมยานยนต์ 2)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว  3)วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน

 

AIT title

สถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (AIT) ซึ่งเป็นศึกษาสถาบันนานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FOLLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ 

InformaionLitercy Program

ชื่อหลักสูตร : 1)โปรแกรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 2)โปรแกรมสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 3)การใช้ One Search และการขอยืม e-book 4)การใช้โปรแกรม Endnote X7  5)Google Search 6)Plagiarism หากสนใจสามารถติดต่อวันอบรมได้ที่ภาควิชาฯ จะจัดส่งชื่อให้ทางอาคารหอสมุดให้ในวันที่ได้รับข้อมูลผู้อบรม หรือติดต่อโดยตรง 034-253840-4 ต่อ 21120 งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการ หอสมุดฯ

 

imgeScholar Ocsc

ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 จากสำนักงาน ก.พ. (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th ตามลำดับ

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 61 guests and no members online

promise