#JAPAN JOB FAIR 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพูดคุย และสามารถสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ทั้งบริษัทที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นฯ มีทั้งบริษัทญี่ปุ่นระดับใหญ่ กลาง ในทุกประเภทธุรกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิต หรือบริการ ฯลฯ เปิดรับสมัครงานมากกว่า 5,000 อัตรา ทุก ตำแหน่ง ทุกสาขา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น นอกจากน ี้ภายในงาน ยังมีการจัดสัมมนาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานอีกด้วย

jobfair2015 s 04jobfair2015 s 06

jobfair2015 s 07jobfair2015 s 08

 

S 7774228 S 7774223  
S 7774224 S 7774236  

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล และ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี พร้อมนักศึกษานำผลงานวิจัยแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการ Campus Power มาจัดแสดงผลงานนิทรรศการในโครงการ " ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม " ณ อาคารเรือนรับรองและบริเวณพื้นที่ในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

โดยงานนี้คณะวิชาฯ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และรักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาแนวทางที่จะสามารถรวมดำเนินการเพื่อนำผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของชุมชนและจังหวัดนครปฐมต่อไป

 

TAIST SCHOLAR
โครงการ TAIST - Tokyo Tech ได้ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Resource Engineering : SERE)

แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศ ญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนใน อนาคต ** ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด **
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5648016 ถึง 18
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Facebook: TAIST-Tokyo Tech และเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ)

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 19 guests and no members online

promise