#JAPAN JOB FAIR 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพูดคุย และสามารถสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ทั้งบริษัทที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นฯ มีทั้งบริษัทญี่ปุ่นระดับใหญ่ กลาง ในทุกประเภทธุรกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิต หรือบริการ ฯลฯ เปิดรับสมัครงานมากกว่า 5,000 อัตรา ทุก ตำแหน่ง ทุกสาขา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น นอกจากน ี้ภายในงาน ยังมีการจัดสัมมนาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานอีกด้วย

jobfair2015 s 04jobfair2015 s 06

jobfair2015 s 07jobfair2015 s 08

 

S 7774228 S 7774223  
S 7774224 S 7774236  

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล และ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี พร้อมนักศึกษานำผลงานวิจัยแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการ Campus Power มาจัดแสดงผลงานนิทรรศการในโครงการ " ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม " ณ อาคารเรือนรับรองและบริเวณพื้นที่ในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

โดยงานนี้คณะวิชาฯ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และรักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาแนวทางที่จะสามารถรวมดำเนินการเพื่อนำผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของชุมชนและจังหวัดนครปฐมต่อไป

 

TAIST SCHOLAR
โครงการ TAIST - Tokyo Tech ได้ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Resource Engineering : SERE)

แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศ ญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนใน อนาคต ** ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด **
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5648016 ถึง 18
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Facebook: TAIST-Tokyo Tech และเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ)

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 32 guests and no members online

promise