TAIST SCHOLAR
โครงการ TAIST - Tokyo Tech ได้ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Resource Engineering : SERE)

แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศ ญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนใน อนาคต ** ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด **
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5648016 ถึง 18
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Facebook: TAIST-Tokyo Tech และเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ)

tyk glass

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ต้องการไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท TYK GLASS จำกัด (จ.นนทบุรี) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ให้มาลงชื่อขอตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 60
สามารถลงชื่อได้ที่ภาควิชาฯ (ห้อง Ta.) หรือลงผ่านระบบออนไลน์ที่นี่ https://goo.gl/bzVVF4

 

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำแบบสอบถามออนไลน์ เรื่องความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์

ทำแบบสอบถามออนไลน์ ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/JG2vHnP141HkNILa2

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 70 guests and no members online

promise