26736102 1515755308460861 1308400172 o

26735887 1515755141794211 683601051 o
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายเมฆ ปางงาม นางสาวจารุวรรณ แซ่เลี้ยว ตำแหน่งผู้ช่วยสอน เข้าร่วมอบรมการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง ท.513 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทีมวิทยากร อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี (รองผู้อำนวยการสำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)และ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ศรีเกตุ (ผู้จัดการฝ่าย สำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พร้อมแนะแนวทางการเขียนเล่มรายงาน 

 

S 42491908

เมื่อวันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 นายภาณุวัฒน์ วาสุ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) เข้าร่วมอบรมการพัฒนาอุปกรณ์และความรู้ทักษะด้าน Internet of Things เบื้องต้น ณ ห้อง 1227 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิทยากรมืออาชีพ อ.ภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ CPSU IOT Workshop ติดตามชมรูปภาพที่นี่...http://bit.ly/2DcK0nv

 

76229
เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของภาควิชาฯ นำโดยอาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ นายเจตพร สุคนธา และนายฤทธิณ
รงค์ หวังสู้ศึก เข้าร่วมอบรม เรื่อง การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวเมติก ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ศูนย์จังหวัดชลบุรี โดยเนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ช่างเทคนิค วิศวกร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักร เพราะเนื้อหาในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับการออกแบบการติดตั้ง และการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเลือกขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวเมติกให้เหมาะสมกับภาระและลักษณะการใช้งาน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์วิธีการควบคุม การติดตั้งให้เหมาะสมอีกด้วย ติดตามชมรูปภาพที่นี่...https://goo.gl/gZyvKA

 

 26696223 1805781226388874 1539934503 n

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะะกันฑ์ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมอบรม เรื่อง พื้นฐานระบบนิวเมติก ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ศูนย์จังหวัดชลบุรี โดยเนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชน์มากสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติก รวมไปถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบงานวงจรนิวเมติกเบื้องต้นได้ 

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 251 guests and no members online

promise