27294316 1812195282414135 889388626 n

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 นายอิทธิพล ถิ่นน้อยวงษ์ และนางสาวจารุวรรณ แซ่เลี้ยว (ผู้ช่วยสอน) ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน "โครงการพัฒนา Courseware e-Learning & MOOCs" พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา Courseware e-Learning & MOOCs ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ได้แก่ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผศ.ดร.สุรพล บุญลือ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย เรื่อง "กระบวนการพัฒนาและมาตรฐานการผลิต MOOCs Courses" และนำเสนอผลงาน KMUTT MOOCs ใน ThaiMOOCs ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ผุ้เข้าร่วมโครงการสนใจกันอย่างมากและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

S 14319738

คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสัมมนาในครั้งนี้

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 160 guests and no members online

promise