26736102 1515755308460861 1308400172 o

26735887 1515755141794211 683601051 o
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายเมฆ ปางงาม นางสาวจารุวรรณ แซ่เลี้ยว ตำแหน่งผู้ช่วยสอน เข้าร่วมอบรมการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง ท.513 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทีมวิทยากร อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี (รองผู้อำนวยการสำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)และ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ศรีเกตุ (ผู้จัดการฝ่าย สำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พร้อมแนะแนวทางการเขียนเล่มรายงาน 

 

S 42491908

เมื่อวันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 นายภาณุวัฒน์ วาสุ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) เข้าร่วมอบรมการพัฒนาอุปกรณ์และความรู้ทักษะด้าน Internet of Things เบื้องต้น ณ ห้อง 1227 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิทยากรมืออาชีพ อ.ภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ CPSU IOT Workshop ติดตามชมรูปภาพที่นี่...http://bit.ly/2DcK0nv

 

76229
เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของภาควิชาฯ นำโดยอาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ นายเจตพร สุคนธา และนายฤทธิณ
รงค์ หวังสู้ศึก เข้าร่วมอบรม เรื่อง การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวเมติก ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ศูนย์จังหวัดชลบุรี โดยเนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ช่างเทคนิค วิศวกร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักร เพราะเนื้อหาในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับการออกแบบการติดตั้ง และการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเลือกขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวเมติกให้เหมาะสมกับภาระและลักษณะการใช้งาน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์วิธีการควบคุม การติดตั้งให้เหมาะสมอีกด้วย ติดตามชมรูปภาพที่นี่...https://goo.gl/gZyvKA

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 30 guests and no members online

promise