ชมรมวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเปิดโลกทัศน์กับชมรมวิชาการ โดยทางชมรมฯ ที่ได้เดินทางไปมอบป้ายและอุปกรณ์การเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียนวัดละหารไร่ หลวงปู่ทิม อิสริโก จ.ระยอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อน้อง ๆ นักเรียน : 14-16 ธันวาคม 2558

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Mechanical Vcharkarn : Silpakorn University

พิธีเปิดภาคการศึกษา 2558 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร : 22 สิงหาคม 2558

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Photo Club Mechanical Engineering : Silpakorn University

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ว่า รศ.ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยราชการ ซึ่งได้แรงหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้งบประมาณปี 2557 สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีเป้าหมายสู่การเป็น Green Campus หรือ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” จึงได้หาทางลดปริมาณการใช้พลังงานโดยมุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรณรงค์เรื่องการใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงานมากขึ้น และตามมาด้วยการจัดทำโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเป็น 1 ในชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ... 

http://www.thairath.co.th/content/535835

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 67 guests and no members online

promise