S 14319738

คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสัมมนาในครั้งนี้

คณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของภาคฯ ในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน การวิจัยซึ่งกันและกัน รวมไปถึงพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

S 29098034

S 29098035

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 149 guests and no members online

promise