26736102 1515755308460861 1308400172 o

26735887 1515755141794211 683601051 o
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายเมฆ ปางงาม นางสาวจารุวรรณ แซ่เลี้ยว ตำแหน่งผู้ช่วยสอน เข้าร่วมอบรมการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง ท.513 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทีมวิทยากร อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี (รองผู้อำนวยการสำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)และ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ศรีเกตุ (ผู้จัดการฝ่าย สำนักประกันฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พร้อมแนะแนวทางการเขียนเล่มรายงาน 

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 181 guests and no members online

promise